Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2019 г. от Sony Corporation, Sony Electronics, Inc срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 юли 2019 г. по дело T-762/15, Sony и Sony Electornics/Комисия

(Дело C-697/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Sony Corporation, Sony Electronics, Inc (наричани по-нататък „Sony“ или „жалбоподателите“) (представители: N. Levy, адвокат, R. Snelders, адвокат, E.M. Kelly, Solicitor)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

да отмени обжалваното решение;

да уважи исканията, направени в първоинстанционното производство;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, включително разноските в първоинстанционното производство.

При условията на евентуалност, ако фазата на производството не позволява на Съда да вземе решение, жалбоподателите молят Съда:

да върне делото на Общия съд;

да не се произнася по съдебните разноски в първоинстанционното производство и настоящото производство по обжалване.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват четири основания в подкрепа на жалбата си.

Първо основание: Общият съд е допуснал грешка като е заменил със свои мотивите на обжалваното решение (Решение на Комисията по дело AT.39639 – Оптични дискови устройства C(2015) 7135 окончателен).

В обжалваното решение е установено, че жалбоподателите са участвали в „няколко отделни нарушения“, които могат да се характеризират и като единно продължено нарушение. Общият съд приема, че не всички посочени в обжалваното решение контакти са били доказани.

Недоказаните контакти не могат да съставляват нарушения на член 101, параграф 1 ДФЕС. Общият съд обаче потвърждава в обжалваното решение констатацията за наличие на единно продължено нарушение, основана на тези недоказани контакти, включени в цяла „съвкупност от доказателства“, на която Комисията може да се основе. Като е заменил със свои мотивите на обжалваното решение, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото.

Второ основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е потвърдил констатацията за участие в единно продължено нарушение в твърдения период, основана на по-ограничен брой контакти от определените в обжалваното решение.

Общият съд неправилно постановил, че Sony е участвало в твърдяното нарушение непрекъснато между 23 август 2004 г. и 15 септември 2006 г., въпреки че приема, че е имало период от около осем месеца, през който Комисията не е успяла да докаже антиконкурентни контакти, включващи Sony.

Мотивите на Общия съд са вътрешно противоречиви, тъй като се приема, че не е имало доказани контакти, включващи Sony, за период от повече от шест месеца, но също и че тези контакти са се провеждали на всеки „два-три месеца“.

Трето основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че единното продължено нарушение непременно се състои от поредица от отделни нарушения.

Общият съд не е установил нарушение на правото на защита на Sony от страна на Комисията, въпреки констатацията ѝ в обжалваното решение, че — без това да е било посочено по-рано в изложението на възраженията — твърдяното поведение представлява не само единно продължено нарушение, но и няколко отделни нарушения.

Общият съд неправилно е постановил, че Комисията е мотивирала надлежно констатацията си, че Sony е извършило няколко отделни нарушения.

Четвърто основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, нарушил е принципите на равно третиране и пропорционалност и не е мотивирал обжалваното решение, като е потвърдил размера на глобата на Sony въз основа на същите приходи, които са послужили за определяне на отделната глоба, наложена на Lite-On.

Общият съд е нарушил съдържащия се в Насоките относно метода за определяне на глобите принцип, че стойността на продажбите трябва да „отразява[…] икономическото значение на нарушението” и „относителната тежест на всяко предприятие в нарушението”, и е нарушил принципите на равно третиране и пропорционалност.

Общият съд е нарушил задължението си за мотивиране, защото не е отговорил надлежно на довода, че двойното отчитане е увеличило икономическата значимост на нарушението.

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отхвърлил довода на жалбоподателите, че Комисията не е обосновала отклонението от установената си практика.

____________