Language of document :

Pritožba, ki sta jo Sony Corporation in Sony Electronics, Inc vložili 20. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2019 v zadevi T-762/15, Sony in Sony Electronics/Komisija

(Zadeva C-697/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Sony Corporation, Sony Electronics, Inc (v nadaljevanju: Sony ali pritožnici) (zastopniki: N. Levy, avocat, R. Snelders, avocat, E.M. Kelly, Solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnici predlagata Sodišču, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

ugodi predlogom, predstavljenim na prvi stopnji;

naloži Komisiji plačilo stroškov, vključno s stroški postopka na prvi stopnji.

Podredno, če stanje postopka Sodišču ne omogoča sprejetja odločitve, pritožnici Sodišču predlagata, naj:

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

pridrži odločitev o stroških na prvi stopnji in v pritožbenem postopku.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici v utemeljitev tožbe navajata štiri pritožbene razloge.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi neupravičeno s svojo obrazložitvijo nadomestilo obrazložitev sklepa (Sklep Komisije v zadevi AT.39639 – Pogoni za optične diske C(2015) 7135 final).

Sklep temelji na ugotovitvi, da sta pritožnici sodelovali pri „več ločenih kršitvah“, ki bi jih bilo mogoče opredeliti kot enotno in trajajočo kršitev. Splošno sodišče je potrdilo, da vsi zatrjevani posamični stiki v sklepu niso bili dokazani.

Nedokazani stiki ne morejo pomeniti kršitve člena 101(1) PDEU. Splošno sodišče je vseeno potrdilo ugotovitev iz sklepa, da gre za enotno in trajajočo kršitev, ki temelji na teh nedokazanih stikih, ki so del celotnih „dokazov“, na katere se lahko opre Komisija. Splošno sodišče naj bi s tem, da je s svojo obrazložitvijo nadomestilo obrazložitev sklepa, napačno uporabilo pravo.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi s potrditvijo ugotovitve o sodelovanju pri enotni in trajajoči kršitvi v zatrjevanem obdobju, ki temelji na manjšem številu stikov, kot je bilo ugotovljeno v sklepu, napačno uporabilo pravo.

Splošno sodišče je neupravičeno ugotovilo, da sta družbi Sony pri zatrjevani kršitvi redno sodelovali med 23. avgustom 2004 in 15. septembrom 2006, kljub temu, da je priznalo, da obstaja obdobje približno osmih mesecev, za katero Komisija ni dokazala kakršnihkoli protikonkurenčnih stikov, pri katerih bi bili udeleženi družbi Sony.

Razlogovanje Splošnega sodišča naj bi bilo notranje protislovno zaradi potrditve, da ni bilo dokazanih stikov, ki bi vključevali družbi Sony, za obdobje več kot šest mesecev, pa tudi ugotovitve, da je do teh stikov prišlo vsaka „dva ali tri mesece“.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi s tem, da je enotno in trajajočo kršitev obravnavalo tako, da jo nujno sestavlja več ločenih kršitev, napačno uporabilo pravo.

Splošno sodišče ni ugotovilo, da je Komisija kršila pravice družb Sony do obrambe, kljub ugotovitvi Komisije v sklepu – ne da bi to prej navedla v obvestilu o nasprotovanju – da zatrjevano ravnanje ni pomenilo le enotne in trajajoče kršitve, ampak tudi več ločenih kršitev.

Splošno sodišče je neupravičeno ugotovilo, da je Komisija ustrezno navedla razloge za svojo ugotovitev, da sta družbi Sony storili več ločenih kršitev.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi s tem, da je potrdilo globo, naloženo družbama Sony, ki temelji na istih prihodkih, ki tvorijo osnovo za ločeno globo, naloženo družbi Lite-On, napačno uporabilo pravo ter kršilo načeli enakega obravnavanja in sorazmernosti ter obveznost obrazložitve.

Splošno sodišče je kršilo načelo iz Smernic o načinu določanja glob, da vrednost prodaje „odraža gospodarsko pomembnost kršitve“ in „sorazmerno težo vsakega podjetja, udeleženega pri kršitvi“, ter kršilo načeli enakega obravnavanja in sorazmernosti.

Splošno sodišče je kršilo svojo dolžnost obrazložitve, ker ni ustrezno odgovorilo na trditev, da dvojno štetje poveča gospodarsko pomembnost kršitve.

Splošno sodišče naj bi s tem, da je zavrnilo trditev pritožnic, da Komisija ni utemeljila odmika od svoje ustaljene prakse, napačno uporabilo pravo.

____________