Language of document : ECLI:EU:C:2019:623

Asia C-469/17

Funke Medien NRW GmbH

vastaan

Saksan liittotasavalta

(Ennakkoratkaisupyyntö – Bundesgerichtshof)

 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.7.2019

Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – 2 artiklan a alakohta – Kappaleenvalmistusoikeus – 3 artiklan 1 kohta – Yleisölle välittäminen – 5 artiklan 2 ja 3 kohta – Poikkeukset ja rajoitukset – Ulottuvuus – Euroopan unionin perusoikeuskirja

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Soveltamisala – Teos – Käsite – Itsenäinen ja yhtenäinen tulkinta – Aineiston luonnehtiminen teokseksi – Kumulatiiviset edellytykset – Asian arvioimisen kuuluminen kansalliselle tuomioistuimelle

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 1 kohta)

(ks. 18–20 ja 22–24 kohta)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Kappaleen valmistamista ja yleisölle välittämistä koskevat oikeudet – Täysimääräiset yhdenmukaistamistoimenpiteet – Poikkeukset ja rajoitukset – Ajankohtaisista tapahtumista kertominen ja lainaukset – Täysimääräisen yhdenmukaistamisen puuttuminen – Rajat – Unionin oikeuden noudattaminen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 2 artiklan a alakohta, 3 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 3 kohdan c ja d alakohta)

(ks. 38, 42, 46 ja 54 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

3.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Kappaleen valmistamista ja yleisölle välittämistä koskevat oikeudet – Poikkeukset ja rajoitukset – Ulottuvuus – Sananvapaudella ja tiedonvälityksen vapaudella ei voida perustella muita poikkeuksia tai rajoituksia

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 2 artiklan a alakohta, 3 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 2 ja 3 kohta)

(ks. 56 ja 64 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

4.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Kappaleen valmistamista ja yleisölle välittämistä koskevat oikeudet – Poikkeukset ja rajoitukset – Ajankohtaisista tapahtumista kertominen ja lainaukset – Kansallisen tuomioistuimen suorittama punninta – Perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien mukaisuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 2 artiklan a alakohta, 3 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 3 kohdan c ja d alakohta)

(ks. 71 ja 76 kohta sekä tuomiolauselman 3 kohta)

Tiivistelmä

Unionin tuomioistuimen suuri jaosto tulkitsi 29.7.2019 antamassaan tuomiossa Funke Medien v. NRW (C-469/17) teosten tekijöiden yksinoikeuksia kappaleen valmistamiseen ja teostensa yleisölle välittämiseen sekä näihin oikeuksiin kohdistuvia poikkeuksia ja rajoituksia, sellaisina kuin niistä säädetään direktiivissä 2001/29,(1) asiayhteydessä, joka koski jäsenvaltion laatimien sotilaallisten tilannekatsausten julkaisemista erään sanomalehden internetsivustolla.

Pääasian oikeudenkäynnissä asianosaisina olivat Funke Medien, joka oli Westdeutsche Allgemeine Zeitung -nimisen saksalaisen päivälehden internetportaalin ylläpitäjä, ja Saksan liittotasavalta ja joka koskee sitä, että Funke Medien oli julkaissut tiettyjä Saksan hallituksen laatimia ”rajoitetun jakelun” sotilaallisia tilannekatsauksia. Saksan liittotasavalta katsoi, että Funke Medien oli näin loukannut sen tekijänoikeutta kyseisiin kertomuksiin, joten se nosti viimeksi mainittua vastaan kieltokanteen, jonka alueellinen tuomioistuin hyväksyi ja jonka ylempi alueellinen tuomioistuin vahvisti muutoksenhakuvaiheessa. Funke Medien toisti ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle tekemässään Revision-valituksessa vaatimuksensa kieltokanteen hylkäämisestä.

Unionin tuomioistuin muistutti aluksi, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia sotilaallisia tilannekatsauksia voidaan suojata tekijänoikeudella vain sillä edellytyksellä – joka kansallisen tuomioistuimen on kussakin yksittäistapauksessa tutkittava –, että kyseiset katsaukset ovat kirjoittajansa henkisiä luomuksia, jotka ilmentävät kirjoittajan yksilöllisyyttä, josta ovat osoituksena kirjoittajan vapaat ja luovat valinnat mainittuja katsauksia laadittaessa.

Unionin tuomioistuin katsoi ensiksi sen osalta, jätetäänkö direktiivin 2001/29 säännöksissä jäsenvaltioille liikkumavaraa niiden saattamisessa osaksi kansallista oikeusjärjestystä, että säännökset tekijöiden yksinoikeuksista kappaleen valmistamiseen(2) ja teostensa välittämiseen yleisölle(3) ovat toimenpiteitä, joilla pyritään niissä tarkoitettujen oikeuksien aineellisen sisällön täysimääräiseen yhdenmukaistamiseen. Sen sijaan unionin tuomioistuin katsoi, että ne direktiivin 2001/29 säännökset, jotka mahdollistavat poikkeamisen mainituista oikeuksista ajankohtaisista tapahtumista kertomisen ja lainausten(4) osalta, eivät ole toimenpiteitä, joilla yhdenmukaistettaisiin täysimääräisesti niiden sisältämien poikkeusten tai rajoitusten ulottuvuus. Jäsenvaltioiden on kuitenkin käytettävä niillä kyseisten säännösten täytäntöönpanossa olevaa liikkumavaraa unionin oikeudessa säädetyissä rajoissa, jotta voidaan turvata oikeudenmukainen tasapaino yhtäältä oikeuksien haltijoiden henkisen omaisuutensa suojaa(5) – joka taataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (jäljempänä perusoikeuskirja) – koskevan intressin ja toisaalta suojatun aineiston käyttäjien intressien ja perusoikeuksien, erityisesti heidän sananvapautensa ja tiedonvälityksen vapautensa,(6) jotka myös taataan perusoikeuskirjassa, sekä yleisen edun suojaamisen välillä.

Unionin tuomioistuin täsmensi lisäksi sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden osalta, ettei niillä voida perustella direktiivissä 2001/29(7) säädettyihin poikkeuksiin tai rajoituksiin kuulumatonta poikkeusta tekijöiden kappaleen valmistamista ja teostensa yleisölle välittämistä koskeviin yksinoikeuksiin. Tältä osin unionin tuomioistuin muistutti, että direktiivissä 2001/29 säädetyt poikkeukset ja rajoitukset ovat luonteeltaan tyhjentäviä.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi, että kansallisen tuomioistuimen on yhtäältä tekijöille kuuluvien kappaleen valmistamista ja teostensa yleisölle välittämistä koskevien yksinoikeuksien ja toisaalta direktiivin 2001/29 ajankohtaisista tapahtumista kertomista ja lainauksia koskevissa poikkeussäännöksissä tarkoitettujen suojattujen aineistojen käyttäjien oikeuksien punninnan, joka sen on tehtävä kaikkien kyseiseen yksittäistapaukseen liittyvien seikkojen perusteella, yhteydessä tukeuduttava sellaiseen kyseisten säännösten tulkintaan, joka vastaa niiden sanamuotoa ja jolla voidaan turvata niiden tehokas vaikutus mutta joka on myös täysin sopusoinnussa perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien kanssa.


1      Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167, s. 10).


2      Direktiivin 2001/29 2 artiklan a kohta.


3      Direktiivin 2001/29 3 artiklan 1 kohta


4      Direktiivin 2001/29 5 artiklan 3 kohdan c alakohta ja d alakohta.


5      Perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohta.


6      Perusoikeuskirjan 11 artikla.


7      Direktiivin 2001/29 5 artiklan 2 ja 3 kohta