Language of document : ECLI:EU:C:2019:623

C469/17. sz. ügy

Funke Medien NRW GmbH

kontra

Bundesrepublik Deutschland

(a Bundesgerichtshof [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

 A Bíróság ítélete (nagytanács), 2019. július 29.

„Előzetes döntéshozatal – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29/EK irányelv – Információs társadalom – A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – A 2. cikk a) pontja – Többszörözési jog – A 3. cikk (1) bekezdése – A nyilvánossághoz történő közvetítés – Az 5. cikk (2) és (3) bekezdése – Kivételek és korlátozások – Terjedelem – Az Európai Unió Alapjogi Chartája”

1.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Hatály – Mű – Fogalom – Önálló és egységes értelmezés – Egy teljesítmény műnek való minősítése – Együttes feltételek – A nemzeti bíróság általi értékelés

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, a) pont és 3. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 18–20., 22–24. pont)

2.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Többszörözési jog és a nyilvánossághoz közvetítés joga – Teljes harmonizációt előirányzó intézkedések – Kivételek és korlátozások – A napi eseményekről szóló tudósítások és idézés – A teljes harmonizáció hiánya – Korlátok – Az uniós jog betartása

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, a) pont, 3. cikk, (1) bekezdés, valamint 5. cikk, (3) bekezdés, c) és d) pont)

(lásd: 38., 42., 46., 54. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

3.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Többszörözési jog és a nyilvánossághoz közvetítés joga – Kivételek és korlátozások – Terjedelem – Véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadság – Kizártság

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 11. cikk; 2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, a) pont, 3. cikk, (1) bekezdés, valamint 5. cikk, (2) és (3) bekezdés)

(lásd: 56., 64. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

4.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Többszörözési jog és a nyilvánossághoz közvetítés joga – Kivételek és korlátozások – A napi eseményekről szóló tudósítások és idézés – Az egyensúly nemzeti bíróság általi megteremtése – A Chartában biztosított alapvető jogokkal való összhang

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, a) pont, 3. cikk, (1) bekezdés, valamint 5. cikk, (3) bekezdés, c) és d) pont)

(lásd: 71., 76. pont és a rendelkező rész 3. pontja)

Összefoglalás

A 2019. július 29‑i Funke Medien NRW ítéletben (C‑469/17) a nagytanácsban eljáró Bíróság a szerzők műveik többszörözésével és nyilvánossághoz közvetítésével kapcsolatos, 2001/29 irányelv(1) szerinti kizárólagos jogait, valamint az e jogok alóli kivételeket és azok korlátozását értelmezte az egyik tagállam által összeállított és titkosított katonai helyzetjelentéseknek egy napilap internetes portálján való közzétételével összefüggésben.

Az alapjogvita a Westdeutsche Allgemeine Zeitung német napilap internetes portálját üzemeltető Funke Medien és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a német kormány által készíttetett és „korlátozott terjesztésű” besorolással ellátott katonai helyzetjelentések Funke Medien általi közzététele tárgyban folyt. A Németországi Szövetségi Köztársaság, mivel úgy ítélte meg, hogy a Funke Medien ezzel megsértette az e jelentéseken fennálló szerzői jogát, abbahagyás iránti keresetet nyújtott be vele szemben, amelynek a regionális bíróság helyt adott, és e határozatot a regionális felsőbíróság fellebbezés során helyben hagyta. A Funke Medien a kérdést előterjesztő bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelmében fenntartja az abbahagyás iránti kereset elutasítására irányuló kérelmeit.

A Bíróság előzetesen emlékeztetett arra, hogy a katonai helyzetjelentések kizárólag azzal – a nemzeti bíróság által esetről esetre vizsgálandó – feltétellel állhatnak szerzői jogi védelem alatt, hogy e jelentések a szerző szellemi alkotásának minősülnek, tükrözik annak személyiségét, és a szerző említett jelentések összeállítása során hozott szabad és kreatív döntésekben nyilvánulnak meg.

A Bíróság először is, azon kérdés vizsgálata során, hogy a 2001/29 irányelv rendelkezései hagynak‑e mérlegelési mozgásteret a tagállamok számára a nemzeti jogba való átültetésük terén, úgy ítélte meg, hogy e rendelkezések kizárólagos jogokat biztosítanak a szerzők számára műveik többszörözése(2) és nyilvánossághoz közvetítése(3) tekintetében, és az ott előírt jogok anyagi tartalma tekintetében teljes körű harmonizációt előirányzó intézkedésnek minősülnek. A Bíróság viszont úgy ítélte meg, hogy a 2001/29 irányelv azon rendelkezései, amelyek a napi eseményekről szóló tudósítások és idézés(4) tekintetében eltérést tesznek lehetővé e jogoktól, nem minősülnek az irányelvben foglalt kivételek vagy korlátozások terjedelme terén teljes harmonizációt előirányzó intézkedéseknek. A tagállamokat e rendelkezések végrehajtása tekintetében megillető mérlegelési mozgásteret az uniós jog által előírt korlátok között kell gyakorolni, azért, hogy megfelelő egyensúlyt tartsanak fenn egyfelől a szellemi tulajdonjogoknak az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) által(5) biztosított védelmére jogosultak érdeke, másfelől a védelem alatt álló művek vagy teljesítmények felhasználóinak jogai és érdekei – így különösen a szintén a Charta által biztosított véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadságuk –,(6) valamint a közérdek között.

Ezt követően a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát illetően a Bíróság pontosította, hogy a 2001/29 irányelvben(7) előírt kivételeken és korlátozásokon kívül e szabadság nem igazolhatja a szerzők többszörözéshez és nyilvánossághoz közvetítéshez való kizárólagos jogától való olyan eltérést, amely különbözik az említett irányelvben meghatározottól. A Bíróság e tekintetben emlékeztetett arra, hogy az ezen irányelvben előírt kivételek és korlátozások listája kimerítő jellegű.

Végül, a Bíróság szerint – a jelen ügy összes körülményét figyelembe véve – a nemzeti bíróság által az egyfelől a szerzőknek a műveik többszörözéshez és nyilvánossághoz közvetítéséhez fűződő kizárólagos joguk, másfelől a 2001/29 irányelvnek a napi eseményekről szóló tudósítások és idézés tekintetében eltérést engedő rendelkezéseinek hatálya alá tartozó, védelem alatt álló teljesítmények felhasználóinak jogai között biztosítandó egyensúly megteremtése keretében e bíróságnak az említett rendelkezések olyan értelmezésére kell támaszkodnia, amely – miközben tiszteletben tartja azok szövegét és megőrzi azok hatékony érvényesülését – teljes mértékben összhangban van a Charta által biztosított alapvető jogokkal.


1      Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22‑i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.).


2      A 2001/29 irányelv 2. cikkének a) pontja.


3      A 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése.


4      A 2001/29 irányelv 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjában szereplő második eset és d) pont.


5      A Charta 17. cikkének (2) bekezdése.


6      A Charta 11. cikke.


7      A 2001/29 irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdése.