Language of document : ECLI:EU:C:2019:623

Lieta C469/17

Funke Medien NRW GmbH

pret

Bundesrepublik Deutschland

(Bundesgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

 Tiesas (virspalāta) 2019. gada 29. jūlija spriedums

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29/EK – Informācijas sabiedrība – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana – 2. panta a) punkts – Reproducēšanas tiesības – 3. panta 1. punkts – Izziņošana sabiedrībai – 5. panta 2. un 3. punkts – Izņēmumi un ierobežojumi – Tvērums – Eiropas Savienības Pamattiesību harta

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Piemērošanas joma – Darbs – Jēdziens – Autonoma un vienveidīga interpretācija – Objekta kvalifikācija par darbu – Kumulatīvi nosacījumi – Valsts tiesas vērtējums

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 2. panta a) punkts un 3. panta 1. punkts)

(skat. 18.–20. un 22.–24. punktu)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Reproducēšanas un izziņošanas sabiedrībai tiesības – Pilnīgas saskaņošanas pasākumi – Izņēmumi un ierobežojumi – Aktuālu notikumu reportāžas un citāti – Pilnīgas saskaņošanas neesamība – Robežas – Savienības tiesību ievērošana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 2. panta a) punkts, 3. panta 1. punkts un 5. panta 3. punkta c) un d) apakšpunkts)

(skat. 38., 42., 46. un 54. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

3.        Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Reproducēšanas un izziņošanas sabiedrībai tiesības – Izņēmumi un ierobežojumi – Tvērums – Vārda un informācijas brīvība – Izslēgšana

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 2. panta a) punkts, 3. panta 1. punkts un 5. panta 2. un 3. punkts)

(skat. 56. un 64. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

4.        Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Reproducēšanas un izziņošanas sabiedrībai tiesības – Izņēmumi un ierobežojumi – Aktuālu notikumu reportāžas un citāti – Valsts tiesas veikta samērošana – Saderīgums ar Hartā garantētajām pamattiesībām

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 2. panta a) punkts, 3. panta 1. punkts un 5. panta 3. punkta c) un d) apakšpunkts)

(skat. 71. un 76. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)

Rezumējums

Ar 2019. gada 29. jūlija spriedumu Funke Medien NRW (C‑469/17) Tiesa, izskatot lietu virspalātā, interpretēja autoru ekskluzīvās tiesības uz savu darbu reproducēšanu un izziņošanu sabiedrībai, kā arī šo tiesību izņēmumus un ierobežojumus, kādi tie ir paredzēti Direktīvā 2001/29 (1), situācijā, kad dalībvalsts sagatavotie klasificētie ziņojumi par militāro situāciju tiek publicēti kāda laikraksta interneta portālā.

Strīds pamatlietā ir starp sabiedrību Funke Medien, kas pārvalda Vācijas laikraksta “Westdeutsche Allgemeine Zeitung” interneta portālu, un Vācijas Federatīvo Republiku saistībā ar faktu, ka Funke Medien ir publicējusi dažus Vācijas valdības sagatavotus ziņojumus par militāro situāciju, kas klasificēti kā “ierobežotas lietošanas” dokumenti. Vācijas Federatīvā Republika, uzskatot, ka Funke Medien tādējādi ir pārkāpusi tās autortiesības attiecībā uz minētajiem ziņojumiem, cēla pret to prasību par atturēšanos no darbības, kuru apmierināja apgabaltiesa un pēc tam apelācijas tiesvedībā apstiprināja federālās zemes augstākā tiesa. Savā iesniedzējtiesai iesniegtajā revīzijas sūdzībā Funke Medien uzturēja savus prasījumus, lūdzot noraidīt prasību par atturēšanos no darbības.

Iesākumā Tiesa atgādināja, ka ziņojumi par militāro situāciju var tikt aizsargāti ar autortiesībām tikai ar nosacījumu – kas valsts tiesai ir jāpārbauda katrā konkrētajā gadījumā ‑, ka šie ziņojumi veido to autora intelektuālu jaunradi, kas atspoguļo viņa personību un ko raksturo minēto ziņojumu sagatavošanas gaitā autora izdarītās brīvās un radošās izvēles.

Izskatot vispirms jautājumu, vai ar Direktīvas 2001/29 normām dalībvalstīm ir atstāta rīcības brīvība attiecībā uz to transponēšanu valsts tiesībās, Tiesa uzskatīja, ka normas, ar kurām ir paredzētas autoru ekskluzīvās tiesības uz savu darbu reproducēšanu (2) un izziņošanu sabiedrībai (3),veido pilnīgas saskaņošanas pasākumus attiecībā uz tajās paredzēto tiesību materiāltiesisko saturu. Turpretim Tiesa secināja, ka Direktīvas 2001/29 normas, kas pieļauj atkāpi no minētajām tiesībām saistībā ar aktuālu notikumu reportāžām un citātiem (4), neveido tajās paredzēto izņēmumu vai ierobežojumu tvēruma pilnīgas saskaņošanas pasākumus. Tomēr rīcības brīvība, kas ir dalībvalstīm attiecībā uz šo tiesību normu īstenošanu, ir jāizmanto, ievērojot Savienības tiesībās noteiktās robežas, lai saglabātu taisnīgu līdzsvaru starp tiesību subjektu interesēm saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk tekstā – “Harta”) paredzēto viņu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību (5), no vienas puses, un aizsargāto darbu vai tiesību objektu lietotāju tiesībām un interesēm, it īpaši tāpat Hartā garantēto viņu vārda un informācijas brīvību (6), kā arī vispārējām interesēm, no otras puses.

Tālāk, runājot par vārda un informācijas brīvību, Tiesa precizēja, ka tā nevar attaisnot atkāpi – papildus Direktīvā 2001/29 paredzētajiem izņēmumiem un ierobežojumiem (7) – no autora ekskluzīvajām tiesībām uz savu darbu reproducēšanu un izziņošanu sabiedrībai, izņemot minētajā direktīvā paredzēto atkāpi. Šajā ziņā Tiesa atgādināja, ka Direktīvā 2001/29 ietvertais izņēmumu un ierobežojumu uzskaitījums ir izsmeļošs.

Visbeidzot, Tiesa uzskatīja, ka valsts tiesai, veicot izsvēršanu, kas tai jāveic, ņemot vērā visus konkrētās lietas apstākļus, starp ekskluzīvajām autora tiesībām uz savu darbu reproducēšanu un izziņošanu sabiedrībai, no vienas puses, un aizsargāto tiesību objektu lietotāju tiesībām, kas paredzētas Direktīvā 2001/29 ietvertajās atkāpes normās attiecībā uz aktuālu notikumu reportāžām un citātiem, no otras puses, ir jābalstās uz tādu šo normu interpretāciju, kura, ievērojot to formulējumu un saglabājot to lietderīgo iedarbību, būtu pilnībā saderīga ar Hartā garantētajām pamattiesībām.


1      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 2001, L 167, 10. lpp.).


2      Direktīvas 2001/29 2. panta a) punkts.


3      Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punkts.


4      Direktīvas 2001/29 5. panta 3. punkta c) apakšpunktā paredzētais otrais gadījums un d) apakšpunkts.


5      Hartas 17. panta 2. punkts.


6      Hartas 11. pants.


7      Direktīvas 2001/29 5. panta 2. un 3. punkts.