Language of document :

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 19. august 2019 – BASF mod Kommissionen

(Sag T-472/19 R)

(Særlige rettergangsformer – lægemiddel – markedsføringstilladelse – omega-3-syre-ethylestere – ingen uopsættelighed)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BASF AS (Oslo, Norge) (ved advokaterne E. Wright, A. Rusanov og H. Boland)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Haasbeek og A. Sipos, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 278 TEUF og 279 TEUF med påstand om anordning af foreløbige forholdsregler med henblik på at opnå udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 6. juni 2019 truffet inden for rammerne af artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF vedrørende markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler, der indeholder »omega-3-syre-ethylestere«, til oral anvendelse med henblik på sekundær forebyggelse af myokardieinfarkt.

Konklusion

Anmodningen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________