Language of document :

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 19. augusta 2019 – BASF/Komisia

(vec T-472/19 R)

(„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Liek – Povolenie na uvedenie na trh – Etylestery omega-3-kyselín – Neexistencia naliehavosti“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BASF AS (Oslo, Nórsko) (v zastúpení: E. Wright, A. Rusanov a H. Boland, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Haasbeek a A. Sipos, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia na základe článkov 278 a 279 ZFEÚ spočívajúci v odklade vykonateľnosti vykonávacieho rozhodnutia Komisie zo 6. júna 2019 týkajúceho sa, v rámci článku 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, povolení uvedenia na trh humánnych liekov obsahujúcich „etylestery omega-3 kyselín“ na perorálne podanie v rámci sekundárnej prevencie po infarkte myokardu [C(2019)4336 final]

Výrok

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne neskôr.

____________