Language of document : ECLI:EU:C:2019:653


 


 Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 23 lipca 2019 r. –
UC/Parlament

(sprawa C196/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Służba publiczna – Urzędnicy – Wniosek o stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny i decyzji w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Zakres uznania przysługujący oceniającym – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne

1.      Urzędnicy – Decyzja niekorzystna – Obowiązek uzasadnienia – Zakres

(regulamin pracowniczy, art. 25 akapit drugi)

(zob. pkt 5)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58, art. 1 akapit pierwszy)

(zob. pkt 5)

3.      Odwołanie – Zarzuty – Uchybienie prawu do obrony – Zarzut oparty na naruszeniu prawa do bycia wysłuchanym ze względu na niepodjęcie przez administrację działań na wniosek o spotkanie złożony w zażaleniu administracyjnym – Zarzut oczywiście bezzasadny

(zob. pkt 5)

4.      Postępowanie sądowe – Pismo wszczynające postępowanie – Wymogi formalne – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 169)

(zob. pkt 5)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone w całości jako częściowo niedopuszczalne i częściowo jako oczywiście bezzasadne.

2)

UC pokrywa własne koszty.