Language of document : ECLI:EU:C:2019:688


 
Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 3. september 2019 –
ND og OE mod Kommissionen

Sag C-317/19 P

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – klage indgivet til Europa-Kommissionen – EU-tjenestemænds skattepligtige indtægt – forskelsbehandling af EU-tjenestemænd – Kommissionens afvisning af at iværksætte en traktatbrudsprocedure – åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er retligt ugrundet«

1.      Annullationssøgsmål – akter, der kan være genstand for søgsmål – Kommissionens afslag på at iværksætte en traktatbrudsprocedure – ikke omfattet

(Art. 258 TEUF og art. 263, stk. 4, TEUF)

(jf. præmis 20-24)

2.      Appel – anbringender – anbringender og argumenter, som blot gentager det for Retten påberåbte – ingen angivelse af den påberåbte retlige fejl – åbenbart afvisningsgrundlag

[Art. 256 TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 168, stk. 1, litra d), og art. 169, stk. 2]

(jf. præmis 27 og 28)

Angående

1)

Appellen forkastes, idet det er åbenbart, at den delvis er ugrundet og delvis skal afvises.

2)

ND og OE bærer hver deres egne omkostninger.