Language of document : ECLI:EU:C:2019:688


 


 Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 3 września 2019 r. –
Kayibanda i Sors/Komisja

(sprawa C317/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga złożona do Komisji Europejskiej – Podlegające opodatkowaniu dochody urzędników europejskich – Dyskryminacja urzędników europejskich – Odmowa wszczęcia przez Komisję postępowania w sprawie stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Odwołanie w części oczywiście bezzasadne, a w części oczywiście niedopuszczalne

1.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Akty podlegające zaskarżeniu – Odmowa wszczęcia przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Wykluczenie

(art. 258, art. 263 akapit czwarty TFUE)

(zob. pkt 20–24)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Zwykłe powtórzenie zarzutów i argumentów podniesionych przed Sądem – Brak określenia podnoszonego naruszenia prawa – Oczywista niedopuszczalność

[art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 168 § 1 lit. d), art. 169 § 2]

(zob. pkt 27, 28)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone w całości jako częściowo niedopuszczalne i częściowo jako oczywiście bezzasadne.

2)

Romuald Kayibanda i Julie Sors pokrywają własne koszty.