Language of document : ECLI:EU:C:2019:688


 


 Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 3 september 2019 – ND och OE mot kommissionen

(mål C317/19 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – Klagomål som lämnats in till Europeiska kommissionen – Inkomst som är skattepliktig för europeiska tjänstemän – Diskriminering av europeiska tjänstemän – Kommissionens beslut att inte inleda ett fördragsbrottsförfarande – Uppenbart att överklagandet i vissa delar är ogrundat och i övriga delar inte kan tas upp till sakprövning”

1.      Talan om ogiltigförklaring – Rättsakter mot vilka talan kan väckas – Kommissionens beslut att inte inleda ett fördragsbrottsförfarande – Omfattas inte

(Artiklarna 258 FEUF och 263 fjärde stycket FEUF)

(se punkterna 20–24)

2.      Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Underlåtenhet att ange vari den åberopade felaktiga rättstillämpningen består – Uppenbart att talan ska avvisas

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artiklarna 168.1 d och 169.2)

(se punkterna 27 och 28)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas, eftersom det är uppenbart att det delvis är ogrundat och delvis inte kan tas upp till prövning.

2)

ND och OE ska bära sina rättegångskostnader.