Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 17. července 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-545/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Odpůrkyně: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Brání článek 56 [ES] (nyní článek 63 SFEU) týkající se volného pohybu kapitálu nebo článek 49 [ES] (nyní článek 56 SFEU) týkající se volného pohybu služeb takovému daňovému režimu, jako je režim, o který se jedná ve věci v původním řízení a který je upraven v článku 22 pravidel k daňovým výhodám, jenž stanoví, že se uplatní konečná srážková daň na dividendy vyplácené portugalskými společnostmi a obdržené entitami kolektivního investování, které nejsou rezidenty v Portugalsku a jsou usazeny v jiných členských státech Unie, zatímco entity kolektivního investování založené podle portugalských právních předpisů, které jsou daňovými rezidenty v Portugalsku, mohou mít nárok na osvobození od srážkové daně, která se uplatňuje na uvedené výnosy?

Zavádí vnitrostátní právní úprava, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, tím, že stanoví vybírání srážkové daně z dividend vyplácených entitám kolektivního investování-nerezidentům a vyhrazuje možnost získat osvobození od takové srážkové daně jen entitám kolektivního investování-rezidentům, znevýhodňující zacházení s dividendami vyplácenými entitám kolektivního investování-nerezidentům, jelikož posledně uvedené entity nemají žádnou možnost získat uvedené osvobození?

Je pro účely posouzení diskriminačního charakteru portugalské právní úpravy, která stanoví zvláštní zacházení s entitami kolektivního investování-rezidenty a odlišné od zacházení s příslušnými podílníky entit kolektivního zacházení-nerezidentů, relevantní daňový režim uplatnitelný na podílníky entit kolektivního investování? Je pro určení srovnatelnosti situací za účelem posouzení diskriminačního charakteru uvedené právní úpravy třeba vzít v úvahu výlučně daňový režim použitelný na úrovni investičního nástroje vzhledem k tomu, že daňový režim entit kolektivního investování-rezidentů není nijak ovlivněn nebo změněn skutečností, že jeho příslušní podílníci jsou rezidenty v Portugalsku, či nikoli?

Je povoleno rozdílné zacházení s entitami kolektivního investování, které jsou rezidenty v Portugalsku a s uvedenými entitami, které nejsou rezidenty v Portugalsku, jelikož fyzické nebo právnické osoby, které mají účastnické podíly v entitách kolektivního investování (rezidentech nebo nerezidentech) v obou případech podléhají tímtéž způsobem (všeobecná sazba, neosvobozené od daně) dani z výnosů vyplácených entitami kolektivního investování, i když podílníci, kteří nejsou rezidenty, podléhají vyšší dani?

Vzhledem k tomu, že se diskriminace, o kterou se jedná v původním řízení, týká rozdílného zdanění výnosů vyplývajících z dividend vyplácených entitami kolektivního investování, je pro účely posouzení srovnatelnosti zdanění výnosů povoleno vzít v úvahu jiné daně, osvobození od daně nebo poplatky, které jsou splatné v rámci investic uskutečněných entitami kolektivního investování? Je zvláště povoleno a je přípustné vzít pro účely analýzy srovnatelnosti v úvahu vliv daní na majetek nebo jiné výdaje, a nikoli striktně vliv daně na výnosy entit kolektivního investování, včetně případných zvláštních osvobození od daně?

____________