Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 17. juli 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN mod Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sag C-545/19)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Sagsøgt: Autoridade Tributária e Aduaneira

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 56 [EF] (nu artikel 63 TEUF) om kapitalens frie bevægelighed eller artikel 49 [EF] (nu artikel 56 TEUF) om den frie udveksling af tjenesteydelser til hinder for en beskatningsordning som den i hovedsagen omhandlede, der er indeholdt i artikel 22 i Estatuto dos Benéficios Fiscais (skattefordelsordningen), hvorefter der skal foretages endelig kildebeskatning af udbytte, der udbetales af portugisiske selskaber til kollektive investeringsforeninger, som ikke er hjemmehørende i Portugal, og som er stiftet i andre EU-[medlemsstater] [udelades], mens de kollektive investeringsforeninger, som er stiftet i henhold til den portugisiske skattelovgivning, og som har skattemæssigt hjemsted i Portugal, kan opnå fritagelse for den kildebeskatning, der foretages af de nævnte indtægter?

Ved at kræve kildebeskatning af udbytte, der udbetales til ikke-hjemmehørende kollektive investeringsforeninger, og give hjemmehørende kollektive investeringsforeninger mulighed for at opnå fritagelse for en sådan kildebeskatning, indebærer den i hovedsagen omtvistede nationale lovgivning da en mindre gunstig behandling for udbytte, der udbetales til ikke-hjemmehørende kollektive investeringsforeninger, for så vidt som disse ikke har nogen som helst mulighed for at opnå en sådan fritagelse?

Er den gældende beskatningsordning for deltagere i kollektive investeringsforeninger relevant i forbindelse med bedømmelsen af, om den portugisiske lovgivning indebærer en forskelsbehandling, når den foreskriver en specifik og forskellig behandling i) for (hjemmehørende) kollektive investeringsforeninger og ii) for de pågældende deltagere i de kollektive investeringsforeninger? Eller er det ved fastlæggelsen af omstændighedernes sammenlignelige karakter i forbindelse med bedømmelsen af, om den nævnte lovgivning indebærer en forskelsbehandling, alene nødvendigt at tage hensyn til den gældende lovgivning for selve investeringsselskaberne, når det tages i betragtning, at beskatningsordningen for de hjemmehørende kollektive investeringsforeninger på ingen måde påvirkes af eller ændres alt efter, om deres deltagere er hjemmehørende i Portugal eller ej?

Er forskelsbehandling mellem kollektive investeringsforeninger, som er henholdsvis hjemmehørende og ikke-hjemmehørende i Portugal, tilladt, når det tages i betragtning, at fysiske eller juridiske personer, som er hjemmehørende i Portugal, og som ejer kapitalandele i (hjemmehørende og ikke-hjemmehørende) kollektive investeringsforeninger, i begge tilfælde er underlagt (og som hovedregel ikke er fritaget for) beskatning af indtægter, der udbetales af kollektive investeringsforeninger, selv om de ikke-hjemmehørende deltagere er underlagt en højere beskatning?

I betragtning af, at den forskelsbehandling, der er genstand for den foreliggende tvist, vedrører en forskel i beskatningen af indtægter hidrørende fra udbytte, som udbetales af hjemmehørende kollektive investeringsforeninger til deres deltagere, er det da lovligt – med henblik på at bedømme om beskatning af indtægterne er sammenlignelig – at tage hensyn til andre skatter, afgifter eller gebyrer, som opstår i forbindelse med de af de kollektive investeringsforeninger foretagne investeringer? Er det navnlig lovligt og tilladt i forbindelse med bedømmelsen af den sammenlignelige karakter at tage hensyn til indvirkningen af formueskat, skat af udgifter eller andre former for skat, og dermed ikke alene skatten på de kollektive investeringsforeningers indtægter, herunder eventuelle særlige skatter og afgifter?

____________