Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 17.7.2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-545/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko pääomien vapaata liikkuvuutta koskeva EY 56 artikla (nykyinen SEUT 63 artikla) tai palveluiden tarjoamisen vapautta koskeva EY 49 artikla (nykyinen SEUT 56 artikla) esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle verojärjestelmälle, josta on säädetty EBF:n 22 §:ssä, jonka mukaan toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneen, muualla kuin Portugalissa asuvan yhteissijoitusyrityksen portugalilaiselta yritykseltä saamista osingoista on pidätettävä lopullinen lähdevero, vaikka samaan aikaan Portugalin verolainsäädännön mukaisesti perustetut ja verotuksen kannalta Portugalissa asuvat yhteissijoitusyritykset voivat saada vapautuksen lähdeveron pidätyksestä tällaisten tulojen osalta?

Kun pääasiassa kyseessä olevan kansallisen säännöstön mukaan kyseisille ulkomaisille yhteissijoitusyrityksille maksetuista osingoista pidätetään lähdevero ja vain kotimaisille yhteissijoitusyrityksille varataan mahdollisuus saada vapautus lähdeverosta, kohdellaanko siinä epäedullisemmin osinkoja, jotka maksetaan ulkomaisille yhteissijoitusyrityksille, koska viimeksi mainituilla ei ole mitään mahdollisuutta saada vastaavaa vapautusta?

Onko yhteissijoitusyritysten osuuksien haltijoiden verotusasemalla merkitystä arvioitaessa Portugalin lainsäädännön syrjivyyttä, kun otetaan huomioon, että kyseisen lainsäädännön mukaan i) (kotimaisia) yhteissijoitusyrityksiä ja ii) yhteissijoitusyritysten osuuksien haltijoita kohdellaan verotuksessa erikseen ja toisistaan erillisinä? Tai kun huomioon otetaan, ettei se, ovatko osuuksien haltijat kotimaisia vai ulkomaisia, muuta kotimaisten yhteissijoitusyritysten verojärjestelmää tai vaikuta siihen mitenkään, onko mainitun säännöstön syrjivyyden selvittämiseksi tehtävässä tilanteiden rinnastettavuuden arvioinnissa tarkasteltava ainoastaan sijoitusvälineen tasolla sovellettavaa verotusta?

Onko Portugalissa ja muualla asuvien yhteissijoitusyritysten erilainen kohtelu hyväksyttävää ottaen huomioon, että Portugalissa asuvat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka omistavat (Portugalissa tai muualla asuvien) yhteissijoitusyrityksen osuuksia, ovat molemmissa tapauksissa niin ikään verovelvollisia (eivät pääsääntöisesti verosta vapautettuja) yhteissijoitusyritysten jakaman tuoton osalta siten, että muualla kuin Portugalissa asuvien yhteissijoitusyritysten osuuksien haltijoiden verotus on tiukempaa?

Kun huomioon otetaan, että käsiteltävässä asiassa tarkasteltava syrjintä liittyy kotimaisten yhteissijoitusyritysten osuuksiensa haltijoille jakamista osingoista saatavien tulojen erilaiseen verotukseen, onko tuloverotuksen rinnastettavuuden arvioimiseksi lainmukaista ottaa huomioon muut verot, joita yhteissijoitusyritysten tekemien sijoitusten yhteydessä sovelletaan? Onko lainmukaista ja hyväksyttävää ottaa rinnastettavuuden arvioimiseksi huomioon erityisesti pääomasta, menoista tai muista vastaavista kannettujen verojen vaikutus, eikä pelkästään yhteissijoitusyritysten tuloista kannettua veroa, mahdolliset erikseen kannetut verot mukaan lukien?

____________