Language of document :

2019 m. liepos 17 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ALLIANZGI-FONDS AEVN / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-545/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Kita administracinio proceso šalis: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal [EB] 56 straipsnį (dabar SESV 63 straipsnis) dėl laisvo kapitalo judėjimo, arba pagal [EB] 49 straipsnį (dabar SESV 56 straipsnis) dėl laisvo paslaugų teikimo, draudžiama tokia apmokestinimo tvarka, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, įtvirtinta Estatuto dos Benéficios Fiscais (Mokestinių lengvatų nuostatos) 22 straipsnyje, kuriame numatytas galutinio mokesčio prie šaltinio mokėjimas už Portugalijos bendrovių išmokėtus dividendus, gautus kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra rezidentai Portugalijoje ir yra įsteigti kitose Sąjungos [valstybėse narėse] <...>, o kolektyvinio investavimo subjektai, įsteigti pagal Portugalijos mokesčių teisės aktus, kurie yra rezidentai Portugalijoje mokesčių tikslais, gali būti atleisti nuo mokesčio prie šaltinio, kuris mokamas už minėtas pajamas?

Ar numatant mokestį prie šaltinio už Portugalijos bendrovių išmokėtus dividendus, gautus kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra rezidentai Portugalijoje, ir paliekant kolektyvinio investavimo subjektams rezidentams galimybę būti atleistiems nuo tokio mokesčio prie šaltinio, pagrindinėje byloje nagrinėjami nacionaliniai teisės aktai nustato nepalankias sąlygas dividendams, išmokėtiems kolektyvinio investavimo subjektams nerezidentams, nes pastarieji neturi jokios galimybės pasinaudoti minėtu atleidimu?

Ar, siekiant įvertinti diskriminacinį Portugalijos teisės aktų pobūdį, kurie numato atskiras ir skirtingas mokestines sąlygas kolektyvinio investavimo subjektams (rezidentams) bei atitinkamiems kolektyvinio investavimo subjektų dalyviams, yra reikšminga apmokestinimo tvarka, taikytina kolektyvinio investavimo subjektų dalyviams? Arba, atsižvelgiant į tai, kad kolektyvinio investavimo subjektų rezidentų apmokestinimo tvarkai nedaro jokio poveikio ar jos nekeičia aplinkybė, jog jų atitinkami dalyviai yra ar nėra rezidentai Portugalijoje, siekiant nustatyti situacijų panašumą, kad būtų galima įvertinti minėtų teisės aktų diskriminacinį pobūdį, ar reikia atsižvelgti tik į mokesčius, taikytinus investicinės priemonės lygmeniu?

Ar priimtinas nevienodas kolektyvinio investavimo subjektų rezidentų ir nerezidentų Portugalijoje vertinimas, atsižvelgiant į tai, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie yra rezidentai Portugalijoje, turintys kolektyvinio investavimo subjektų akcijų (rezidentų ar nerezidentų), abiem atvejais yra apmokestinami (ir paprastai neatleidžiami) tuo pačiu būdu už kolektyvinio investavimo subjektų išmokėtus dividendus, nors dalyviams nerezidentams taikomi didesni mokesčiai?

Atsižvelgiant į tai, kad diskriminacija, kuri yra šios bylos dalykas, yra susijusi su pajamų, gautų iš dividendų, kolektyvinio investavimo subjektų rezidentų išmokėtų jų atitinkamiems dalyviams, apmokestinimo skirtumu, ar galima, siekiant įvertinti pajamų apmokestinimo situacijų panašumą, atsižvelgti į kitus mokesčius ar rinkliavas, mokėtinus už kolektyvinio investavimo subjektų investicijas? Ypač, ar galima ir priimtina, analizuojant panašumą, atsižvelgti į turto, vartojimo ar kitokių mokesčių poveikį, o ne griežtai į kolektyvinio investavimo subjektų pajamų mokestį, įskaitant galimus atskirus mokesčius?

____________