Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 17 iulie 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-545/19)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Părțile din procedura principală

Reclamant: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Pârâtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

Articolul 56 [CE] (în prezent articolul 63 TFUE), referitor la libera circulație a capitalurilor, sau articolul 49 [CE] (în prezent articolul 56 TFUE), referitor la libera prestare a serviciilor se opun unui regim fiscal precum cel în discuție în litigiul principal de la articolul 22 din Statutul avantajelor fiscale, care prevede efectuarea unei rețineri la sursă cu caracter definitiv pentru dividendele distribuite de societățile portugheze și încasate de organisme de plasament colectiv nerezidente în Portugalia și stabilite în alte [state membre] [omissis] ale Uniunii, în timp ce organismele de plasament colectiv constituite în temeiul legislației fiscale portugheze și rezidente în scopuri fiscale în Portugalia pot beneficia de scutirea de impozitul reținut la sursă aplicat asupra veniturilor menţionate?

Pentru a prevedea o reținere la sursă asupra dividendelor plătite organismelor de plasament colectiv nerezidente și pentru a oferi organismelor de plasament colectiv rezidente posibilitatea de a obține scutirea de o astfel de reţinere la sursă, reglementarea națională în discuție în litigiul principal aplică dividendelor plătite organismelor de plasament colectiv nerezidente un tratament defavorabil, în condiţiile în care acestea din urmă nu au nicio posibilitate de acces la scutirea menţionată?

Pentru a evalua caracterul discriminatoriu al legislației portugheze care prevede un tratament fiscal specific și diferit pentru organismele de plasament colectiv (rezidente), pe de o parte, și pentru respectivii participanţi la organismele de plasament colectiv, pe de altă parte, are relevanţă regimul fiscal aplicabil participanţilor la organismele de plasament colectiv? Sau, având în vedere că regimul fiscal aplicabil organismelor de plasament colectiv rezidente nu este afectat sau modificat în vreun fel de faptul că participanţii respectivi sunt sau nu rezidenţi în Portugalia, este necesar ca, pentru a stabili caracterul comparabil al situațiilor în scopul aprecierii caracterului discriminatoriu al acestei legislații, să se ia în considerare numai impozitarea aplicabilă la nivelul vehiculului de investiții?

Este permisă diferența de tratament dintre organismele de plasament colectiv rezidente și cele nerezidente în Portugalia, ţinând seama de faptul că persoanele fizice sau juridice rezidente în Portugalia care dețin participaţii la organisme de plasament colectiv (rezidente sau nerezidente) sunt, în ambele cazuri, supuse în acelaşi mod (și, ca regulă generală, nu sunt scutite) impozitării veniturilor distribuite de organismele de plasament colectiv, chiar dacă participanţii nerezidenți sunt supuși unui impozit mai mare?

Ţinând seama de faptul că discriminarea în discuție în prezenta cauză se referă la o diferență de impozitare a veniturilor rezultate din dividende distribuite deţinătorilor de participaţii de către organismele de plasament colectiv rezidente, este legal să se țină seama, în vederea aprecierii caracterului comparabil al impozitării veniturilor, de alte impozite, taxe sau impuneri datorate în legătură cu investițiile realizate de organismele de plasament colectiv? În special, , în scopul analizării caracterului comparabil, este legal și permis să se ia în considerare impactul impozitelor asupra patrimoniului, asupra cheltuielilor sau impozitelor de altă natură, iar nu strict impozitul asupra veniturilor organismelor de plasament colectiv, inclusiv eventualele taxe specifice?

____________