Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 17. júla 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-545/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Žalovaná: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

1.    Bráni článok 56 [ES] (teraz článok 63 ZFEÚ) týkajúci sa voľného pohybu kapitálu alebo článok 49 [ES] (teraz článok 56 ZFEÚ) týkajúci sa slobody poskytovať služby daňovému režimu, o aký ide v konaní vo veci samej, zakotvenému v článku 22 Estatuto dos Benéficios Fiscais (zákon o daňových úľavách), ktorý stanovuje, že z dividend vyplatených portugalskými spoločnosťami podnikom kolektívneho investovania, ktoré nie sú portugalskými rezidentmi a majú sídlo v iných [členských štátoch] [omissis] Únie, sa vyberá konečná zrážková daň, zatiaľ čo podniky kolektívneho investovania založené podľa portugalských daňových predpisov, ktoré sú portugalskými daňovými rezidentmi, môžu využiť oslobodenie od zrážkovej dane, ktorá sa vyberá z uvedených príjmov?

2.    Ak vnútroštátna právna úprava, o ktorú ide v konaní vo veci samej, stanovuje zrážkovú daň z dividend vyplatených podnikom kolektívneho investovania, ktoré nie sú portugalskými rezidentmi, a priznáva možnosť získať oslobodenie od takej zrážkovej dane len podnikom kolektívneho investovania, ktoré sú portugalskými rezidentmi, stanovuje nepriaznivé zaobchádzanie s dividendami vyplatenými podnikom kolektívneho investovania, ktoré nie sú portugalskými rezidentmi, keďže tieto podniky nemajú nijakú možnosť získať uvedené oslobodenie od dane?

3.    Je na účely posúdenia diskriminačnej povahy portugalskej právnej úpravy, ktorá stanovuje osobitné a odlišné daňové zaobchádzanie s podnikmi kolektívneho investovania (ktoré sú portugalskými rezidentmi) na jednej strane a s jednotlivými podielnikmi podnikov kolektívneho investovania na druhej strane, relevantný daňový režim uplatniteľný na podielnikov podnikov kolektívneho investovania? Alebo vzhľadom na to, že daňový režim podnikov kolektívneho investovania, ktoré sú portugalskými rezidentmi, nie je nijako ovplyvnený ani zmenený skutočnosťou, či ich jednotliví podielnici sú alebo nie sú portugalskými rezidentmi, treba pri určovaní porovnateľnosti situácií na účely posúdenia diskriminačnej povahy uvedenej právnej úpravy vziať do úvahy len daň vyberanú na úrovni investičného nástroja?

4.    Je prípustné rozdielne zaobchádzanie s podnikmi kolektívneho investovania podľa toho, či sú alebo nie sú portugalskými rezidentmi, s prihliadnutím na to, že fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú portugalskými rezidentmi a vlastnia podiely v podnikoch kolektívneho investovania (bez ohľadu na to, či tieto podniky sú alebo nie sú portugalskými rezidentmi), musia v oboch prípadoch platiť rovnakú daň (a spravidla nie sú od nej oslobodené) z príjmov vyplatených podnikmi kolektívneho investovania, aj keď podielnici, ktorí nie sú portugalskými rezidentmi, musia platiť vyššiu daň?

5.    S prihliadnutím na to, že diskriminácia, o ktorú ide v prejednávanej veci, súvisí s rozdielnym zdanením príjmov pochádzajúcich z dividend vyplatených podnikmi kolektívneho investovania, ktoré sú portugalskými rezidentmi, ich jednotlivým podielnikom, je na účely posúdenia porovnateľnosti zdanenia príjmov dovolené vziať do úvahy iné dane, odvody alebo poplatky, ktoré sú splatné v súvislosti s investíciami uskutočňovanými podnikmi kolektívneho investovania? Je konkrétne dovolené a prípustné vziať pri posudzovaní porovnateľnosti do úvahy vplyv týchto daní na majetok, na výdavky alebo iný vplyv, a nie len daň z príjmov podnikov kolektívneho investovania v užšom zmysle, vrátane prípadných osobitných daní?

____________