Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalska) 17. julija 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-545/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali člen 56 [ES] (zdaj člen 63 PDEU) o prostem pretoku kapitala ali člen 49 [ES] (zdaj člen 56 PDEU) o svobodnem opravljanju storitev nasprotujeta davčni ureditvi, kakršna je sporna v postopku v glavni stvari in ki izhaja iz člena 22 Estatuto dos Benéficios Fiscais (zakon o davčnih ugodnostih), ki določa, da se davek dokončno odtegne pri viru od dividend, ki jih razdelijo portugalske družbe in jih prejmejo kolektivni naložbeni podjemi, ki niso rezidenti na Portugalskem in so ustanovljeni v drugih [državah članicah] […] (ni prevedeno) Unije, medtem ko so kolektivni naložbeni podjemi, ustanovljeni v skladu s portugalsko davčno zakonodajo in rezidenti za davčne namene na Portugalskem, upravičeni do oprostitve pri viru odtegnjenega davka od navedenih dohodkov?

Ali nacionalna zakonodaja, ki je sporna v postopku v glavni stvari, s tem, ko določa pri viru odtegnjeni davek za dividende, ki se izplačajo kolektivnim naložbenim podjemom nerezidentom, kolektivnim naložbenim podjemom rezidentom pa pridrži možnost, da dosežejo oprostitev tega pri viru odtegnjenega davka, določa neugodno obravnavanje dividend, plačane kolektivnim naložbenim podjemom nerezidentom, če ti nimajo nobene možnosti postati upravičeni do te oprostitve?

Ali je za presojo diskriminatornosti portugalske zakonodaje, ki določa posebno in različno davčno obravnavo kolektivnih naložbenih podjemov (rezidentov) na eni strani ter zadevnih vlagateljev v kolektivne naložbene podjeme na drugi strani, pomembna davčna ureditev, ki velja za vlagatelje v kolektivne naložbene podjeme? Ali je treba, če se upošteva, da na davčno ureditev za kolektivne naložbene podjeme rezidente ne vpliva in je nikakor ne spremeni dejstvo, ali so zadevni vlagatelji rezidenti na Portugalskem ali ne, upoštevati samo obdavčenje na ravni investicijskega instrumenta, da se ugotovi primerljivost položajev z namenom presoje diskriminatornosti navedene zakonodaje?

Ali je dopustno različno obravnavanje kolektivnih naložbenih podjemov rezidentov in nerezidentov Portugalske, če se upošteva, da so fizične ali pravne osebe, ki so rezidentke Portugalske in so imetnice enot premoženja v kolektivnih naložbenih podjemih (rezidentih ali nerezidentih), v obeh primerih enako obdavčene (in na splošno ne oproščene) za dohodke, ki jih razdelijo kolektivni naložbeni podjemi, čeprav so vlagatelji, ki niso rezidenti, obdavčeni višje?

5.    Ali je za presojo primerljivosti obdavčitve dohodkov dopustno upoštevati druge davke ali dajatve, ki se dolgujejo v okviru naložb, ki jih realizirajo kolektivni naložbeni podjemi, če se upošteva, da je diskriminacija, ki je predmet tega spora, povezana z različno obdavčitvijo dohodkov, ki izhajajo iz dividend, ki jih razdelijo kolektivni naložbeni podjemi rezidenti svojim vlagateljem? In sicer ali je zakonito in dopustno, da se pri analizi primerljivosti upošteva učinek, ki ga povzročijo davki na premoženje, na odhodke ali druge vrste davki, ne pa nujno davek na dohodke kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z morebitnimi posebnimi davki?

____________