Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 17 juli 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-545/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Sökande: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

1.    Utgör artikel 56 [EG] (nu artikel 63 FEUF) om fri rörlighet för kapital eller artikel 49 [EG] (nu artikel 56 FEUF) om frihet att tillhandahålla tjänster hinder för sådana skatteregler som de i fråga i det nationella målet, där det i artikel 22 i Estatuto dos Beneficios Fiscais (lagen om skatteförmåner) föreskrivs en definitiv källskatt på utdelningar från portugisiska bolag till fondföretag utan hemvist i Portugal som är etablerade i andra [EU-medlemsstater], medan fondföretag som bildats enligt den portugisiska skattelagstiftningen och som har skattemässig hemvist i Portugal kan undantas från källskatt på sådana inkomster?

2.    Med tanke på att källskatt tas ut på utdelning som betalas ut till utländska fondföretag medan endast fondföretag med hemvist i landet kan medges befrielse från sådan källskatt, är den nationella lagstiftningen i fråga mindre förmånlig vad gäller utdelning till utländska fondföretag, då de sistnämnda inte ges någon möjlighet till ett motsvarande undantag?

3.    Är skattereglerna för andelsinnehavarna i fondföretaget relevanta för bedömningen av om den portugisiska lagstiftningen är diskriminerande, med tanke på att den lagstiftningen föreskriver en fristående och åtskild skattemässig behandling av i) fondföretag (med hemvist i Portugal) och ii) fondernas respektive andelsinnehavare? Eller ska bedömningen av huruvida situationerna är jämförbara, för att avgöra om diskriminering föreligger, göras enbart med utgångspunkt i de skatteregler som gäller för fondföretag, med beaktande av att beskattningen av inhemska fondföretag som helhet inte ändras eller påverkas av om deras respektive innehavare har hemvist i Portugal eller inte?

4.    Är det tillåtet att göra en åtskillnad i behandling mellan fondföretag med respektive utan hemvist i Portugal, med beaktande av att fysiska eller juridiska personer med hemvist i Portugal som innehar andelar i fondföretag (med eller utan hemvist i landet) i båda fallen även är skattskyldiga för (och i regel inte är undantagna från beskattning av) utdelningen från fondföretagen, och andelsinnehavarna i fonderna utan hemvist i landet därmed beskattas hårdare?

5.    Är det, med hänsyn till att den eventuella diskrimineringen i förevarande fall avser en skillnad i beskattningen av utdelningar från ett fondföretag med hemvist i landet till dess andelsinnehavare, berättigat att vid prövningen av om inkomstbeskattningen är jämförbar beakta andra skatter eller avgifter i samband med fondens investeringar? Är det, i synnerhet, berättigat och tillåtet att vid bedömningen av jämförbarheten beakta den inverkan på kostnader som skatter på egendom har eller andra skatter – och inte strikt begränsa sig till fondföretagens inkomstskatt – inbegripet eventuella fristående skatter?

Mot bakgrund av denna begäran om förhandsavgörande, till vilken ska bifogas kopior av ansökan om ... [skiljedom] och skattemyndighetens svarsskrivelse, ska målet vilandeförklaras enligt artiklarna 269.1 c och artikel 272.1 i Código de Processo Civil (civilprocesslagen).

____________