Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 4 септември 2019 година – наказателно производство срещу DK

(Дело C-653/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното производство

DK

Преюдициален въпрос

Съответен ли е на чл.6 и съображение 22 от Директива 2016/3431 и на чл. 6 и чл. 47 от Хартата национален закон, който в съдебната фаза на наказателното производство предвижда промяната на обстоятелствата като условие да бъде уважено искането на защитата за отмяна на задържането под стража на обвиняемия.

____________

1 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

OB 2016, L 65, стр. 1