Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. septembrī iesniedza Spetsializirana prokuratura (Bulgārija) – Kriminālprocess pret DK

(Lieta C-653/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializirana prokuratura

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

DK

Prejudiciālais jautājums

Vai valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar ko kriminālprocesa tiesvedības posma ietvaros tiek prasīta apstākļu maiņa, lai varētu tikt apmierināts aizstāvības lūgums par apsūdzētās personas apcietinājuma atcelšanu, atbilst Direktīvas 2016/343 1 6. pantam un 22. apsvērumam, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. un 47. pantam?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV 2016, L 65, 1. lpp.).