Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons (Белгия), постъпило на 18 септември 2019 г. — Ryanair Ltd/PJ

(Дело C-687/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Mons

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ryanair Ltd

Ответник: PJ

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 13 май 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2027/97 на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия1 , а следователно и член 17, параграф 1 от Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, сключена в Монреал на 28 май 1999 г., да се тълкуват в смисъл, че не допускат възможността психично увреждане, като посттравматичен стрес, да подлежи на обезщетение въз основа на тези разпоредби?

____________

1 ОВ L 140, 2002 г., стр. 2; Специално българско издание: глава 7, том 9, стр. 146.