Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Mons (Belgia) on esittänyt 18.9.2019 – Ryanair Ltd v. PJ

(asia C-687/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Mons

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ryanair Ltd

Vastapuoli: PJ

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta 13.5.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 889/20021 2 artiklan 2 kohtaa ja näin ollen eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28.5.1999 tehdyn Montrealin yleissopimuksen 17 artiklan 1 kappaletta tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että traumaperäisen stressihäiriön kaltaisesta psyykkisestä vammasta myönnetään näiden sääntöjen perusteella korvausta?

____________

1 EYVL 2002, L 140, s. 2.