Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. septembrī iesniedza Cour d’appel de Mons (Beļģija) – Ryanair Ltd/PJ

(Lieta C-687/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d’appel de Mons

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ryanair Ltd

Atbildētāja: PJ

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 889/2002 (2002. gada 13. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos 1 , 2. panta 2. punkts un tādējādi 1999. gada 28. maija Monreālas Konvencijas par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju 17. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tas, ka par tādu psihiska rakstura traucējumu izraisīšanu kā, piemēram, pēctraumatiskais stress, tiek piemērota kaitējuma atlīdzība, pamatojoties uz šiem noteikumiem?

____________

1     OV 2002, L 140, 2. lpp.