Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Mons (Belgien) den 18 september 2019 – Ryanair Ltd mot PJ

(Mål C-687/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Mons

Parter i det nationella målet

Klagande: Ryanair Ltd

Motpart: PJ

Tolkningsfråga

Ska artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor1 , och följaktligen artikel 17.1. i Montrealkonventionen av den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, tolkas så, att de utgör hinder för att psykisk skada, till exempel posttraumatiskt stressyndrom, utgör föremål för ersättning på grundval av dessa bestämmelser?

____________

1 EGT L 140, 2002, s. 2.