Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien) den 22. august 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën og Openbaar Ministerie mod Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV og LW-Idee GmbH

(Sag C-633/19)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Federale Overheidsdienst Financiën og Openbaar Ministerie

Sagsøgt: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV og LW-Idee GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Er forordning (EF) nr. 91/2009 1 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina ugyldig på grund af tilsidesættelse af artikel 6, stk. 6 og 7, og artikel 2, stk. 10, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 2 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, eller af Rådets forordning (EF) nr. 384/96 3 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, fordi Kommissionen ikke rettidigt gav kinesiske producenter/eksportører mulighed for at få indsigt i oplysninger vedrørende de produkttyper, som dannede grundlag for fastsættelsen af den normale værdi, og/eller fordi Kommissionen ved beregningen af størrelsen af dumpingmargenen for de omhandlede produkter ved sammenligningen af den normale værdi af en indisk producents produkter med eksportprisen for lignende kinesiske produkter afslog at tage hensyn til korrektioner, der skyldtes importafgifter på råvarer og indirekte skatter og afgifter i referencelandet Indien og forskelle i produktion og produktionsomkostninger?

Er forordning nr. 91/2009 ugyldig på grund af tilsidesættelse af artikel 3, stk. 2 og 3, i forordning nr. 1225/2009 eller af forordning nr. 384/96, fordi Kommissionen ved opgørelsen af skaden betragtede importer fra to kinesiske selskaber som dumping, selv om det var fastslået, at disse selskaber ikke foretog dumping?

Er forordning nr. 91/2009 ugyldig på grund af tilsidesættelse af artikel 3, stk. 2, 6 og 7 i forordning nr. 1225/2009 eller af forordning nr. 384/96, fordi Kommissionen ved bedømmelsen af spørgsmålet, om eksporten fra EU-industrien har bidraget til den skade, som denne erhvervsgren har lidt, støttede sig på oplysninger vedrørende producenter, der ikke tilhørte de indenlandske producenter?

Er forordning nr. 91/2009 ugyldig på grund af tilsidesættelse af artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning nr. 1225/2009 eller af forordning nr. 384/96, fordi Kommissionen undlod at sikre sig, at to indenlandske (italienske) producenter fremlagde adækvate oplysninger om grundene til, at det ikke var muligt at levere et sammendrag af fortrolige oplysninger?

Tilsidesætter forordning nr. 91/2009 artikel 6, stk. 6 og 7, og artikel 2, stk. 10, i forordning nr. 384/96, fordi Kommissionen ikke rettidigt meddelte produktinformationen og herved tilsidesatte hensynet til de kinesiske producenter/eksportører?

Artikel 1, stk. 3, i forordning nr. 91/2009 (som ændret) bestemmer, at den individuelle toldsats, der er fastsat for virksomheden Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd, Ningbo City, andrager 64,4% på betingelse af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder forelægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag II, og at, hvis der ikke forelægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for alle andre virksomheder. Kan den individuelle toldsats alligevel anvendes ved en efteropkrævning af antidumpingtold hos en angiver i god tro efter en OLAF-undersøgelse, såfremt OLAF har konstateret, at de omhandlede skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål ikke som angivet har oprindelse i Indonesien, men faktisk fremstilles i Kina af selskabet Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., men der ikke kan fremlægges faktura med de oplysninger, der kræves for anvendelse af den individuelle antidumpingtold, fordi det netop var eksportørens hensigt at vildlede medlemsstaternes myndigheder?

____________

1     EUT 2009, L 29, s. 1.

2     EUT 2009, L 343, s. 51.

3     EFT 1996, L. 56, s. 1.