Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen on esittänyt 22.8.2019 – Federale Overheidsdienst Financiën ja Openbaar Ministerie v. Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV ja LW-Idee GmbH

(asia C-633/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Federale Overheidsdienst Financiën ja Openbaar Ministerie

Vastaajat: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV ja LW-Idee GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa annettu asetus (EY) N:o 91/20091 pätemätön joko polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/20092 6 artiklan 6 kohdan, 6 artiklan 7 kohdan ja 2 artiklan 10 kohdan tai polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/963 vastaisena sen vuoksi, ettei komissio ole antanut kiinalaisille tuottajille/viejille ajoissa mahdollisuutta tutustua tietoihin, jotka koskevat tuotetyyppejä, joiden perusteella normaaliarvo vahvistettiin, ja/tai sen vuoksi, että komissio on laskiessaan kyseisten tuotteiden polkumyyntimarginaalin suuruutta kieltäytynyt ottamasta intialaisen valmistajan tuotteiden normaaliarvon ja samanlaisten kiinalaisten tuotteiden vientihintojen välisessä vertailussa huomioon oikaisuja, jotka liittyvät raaka-aineista kannettaviin tuontimaksuihin ja välillisiin veroihin viitemaassa Intiassa sekä tuotanto(kustannusten) eroihin?

Onko lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa annettu asetus (EY) N:o 91/2009 pätemätön joko polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 3 artiklan 2 ja 3 kohdan tai polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) vastaisena sen vuoksi, että komissio on vahinkoa arvioidessaan katsonut polkumyyntituonniksi kahden sellaisen kiinalaisen yrityksen tuonnit, joiden osalta oli todettu, etteivät ne osallistuneet polkumyyntiin?

Onko lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa annettu asetus (EY) N:o 91/2009 pätemätön joko polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 3 artiklan 2, 6 ja 7 kohdan tai polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) vastaisena sen vuoksi, että komissio on arvioidessaan kysymystä siitä, ovatko unionin teollisuuden viennit myötävaikuttaneet kyseiselle teollisuudelle aiheutuneeseen vahinkoon, nojautunut tietoihin, jotka koskevat tuottajia, jotka eivät kuuluneet kotimaisiin tuottajiin?

Onko lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa annettu asetus (EY) N:o 91/2009 pätemätön joko polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 19 artiklan 1 ja 2 kohdan tai polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) vastaisena sen vuoksi, että komissio on laiminlyönyt varmistautua siitä, että kahden kotimaisen (italialaisen) tuottajan antamat tiedot syistä, joiden vuoksi yhteenvedon esittäminen luottamuksellisista tiedoista ei ollut mahdollista, pitävät paikkansa?

Onko lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa annettu asetus (EY) N:o 91/2009 polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 6 artiklan 6 kohdan, 6 artiklan 7 kohdan ja 2 artiklan 10 kohdan vastainen sen vuoksi, että komissio on ryhtynyt ilmoittamaan tuotetietoja liian myöhään ja siten loukannut kiinalaisten tuottajien/viejien etuja?

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 91/2009 1 artiklan 3 kohdassa (sellaisena kuin se on muutettuna) säädetään, että Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd:lle, Ningbo, määritellyn 64,4 prosentin yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä II esitetyt vaatimukset, ja että jollei tällaista kauppalaskua esitetä, sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. Voidaanko yksilöllistä polkumyyntitullia kuitenkin, kannettaessa polkumyyntitulleja jälkitullauksin Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksen johdosta, soveltaa vilpittömässä mielessä olleeseen ilmoittajaan, kun OLAF on todennut, etteivät menettelyn kohteena olevat kiinnittimet ole peräisin Indonesiasta, kuten niiden ilmoitettiin olevan, vaan ne on todellisuudessa valmistanut Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. –niminen yritys Kiinassa, mutta yksilöllisen polkumyyntitullin soveltamisen edellyttämät tiedot sisältävää kauppalaskua ei voida esittää siksi, että viejien nimenomainen tarkoitus on ollut erehdyttää jäsenvaltioiden viranomaisia?

____________

1 EUVL 2009, L 29, s. 1.

2 EUVL 2009, L 343, s. 51.

3 EYVL 1996, L 56, s. 1.