Language of document :

2019 m. rugpjūčio 22 d. Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie / Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Byla C-633/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Proceso šalys: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Kaltinamosios: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/20091 , kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas, negalioja, nes juo buvo pažeistos 2009 m. lapkričio 30 d. Reglamento (EB) Nr. 1225/20092 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/963 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 6 straipsnio 6 ir 7 dalys bei 2 straipsnio 10 dalis, kadangi Komisija eksportuojantiems Kinijos gamintojams laiku nesuteikė galimybės susipažinti su informacija apie prekių tipus, kuria remiantis buvo nustatyta normalioji vertė, ir (arba) kadangi Komisija, apskaičiuodama atitinkamų prekių dempingo skirtumo dydį lygindama Indijos gamintojo prekių normaliąją vertę su tos pačios rūšies kiniškų prekių eksporto kainomis, neatsižvelgė į patikslinimus, susijusius su importo muitais už žaliavas ir į panašios šalies Indijos netiesioginius mokesčius bei į gamybos ir (arba) gamybos sąnaudų skirtumus?

2.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/2009 negalioja, nes juo buvo pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 384/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys, kadangi Komisija, tirdama padarytą žalą, importą iš dviejų Kinijos įmonių, kurių atveju buvo konstatuota, jog šios įmonės dempingo nevykdė, kvalifikavo kaip importą dempingo kaina?

3.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/2009 negalioja, nes juo buvo pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 384/96 3 straipsnio 2, 6 ir 7 dalys, kadangi Komisija, nagrinėdama klausimą, ar eksportas padarė žalą Sąjungos pramonei, rėmėsi informacija apie gamintojus, kurie nepriklauso nacionalinei pramonei?

4.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/2009 negalioja, nes juo buvo pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 384/96 19 straipsnio 1 ir 2 dalys, kadangi Komisija neužtikrino, kad abu nacionaliniai (Italijos) gamintojai tinkamai paaiškintų priežastis, kodėl nebuvo galima pateikti konfidencialios informacijos santraukos?

5.    Ar Reglamentu (EB) 91/2009 pažeidžiamos Reglamento (EB) Nr. 384/96 6 straipsnio 6 ir 7 dalys bei 2 straipsnio 10 dalis, nes Komisija, nepaisydama eksportuojančių Kinijos gamintojų interesų, laiku nepateikė informacijos apie prekes?

6.    Reglamento (EB) Nr. 91/2009 (iš dalies pakeisto), kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas, 1 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad 64,4 proc. individuali muito norma, nustatyta įmonei Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo, taikoma tik tuo atveju, jei valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, kuri turi atitikti II priede išdėstytus reikalavimus, ir kad tuo atveju, kai tokia sąskaita faktūra nepateikiama, taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma; tačiau, ar tokiu atveju, kai OLAF atlikus tyrimą nustatomi vėliau išieškotini antidempingo muitai, pagal sąžiningumo principą galima atsižvelgti į deklarantui nustatytą individualią muito normą, jei OLAF konstatavo, kad atitinkamų jungčių elementų kilmės šalis yra ne Indonezija, kaip nurodyta, o juos pagamino Kinijos įmonė Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., tačiau negalima pateikti sąskaitos faktūros su reikalaujamais duomenimis, pagal kuriuos nustatoma individuali muito norma, nes eksportuotojai veikė siekdami suklaidinti valstybių narių institucijas?

____________

1 OL L 29, 2009, p. 1.

2 OL L 343, 2009, p. 51.

3 OL L 56, 1996, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 10 t., p. 45.