Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) 22. avgusta 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Zadeva C-633/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Stranke v postopku v glavni stvari

Udeleženca: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Obtoženci: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je Uredba Sveta (ES) št. 91/20091 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske zaradi kršitve člena 6(6) in (7) ter člena 2(10) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/20092 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti oziroma Uredbe Sveta (ES) št. 384/963 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti neveljavna, ker Komisija kitajskim proizvajalcem izvoznikom ni pravočasno dala možnosti, da vpogledajo v informacije o vrstah izdelka, na podlagi katerih se ugotavlja normalna vrednost, in/ali ker Komisija v okviru izračuna višine stopnje dampinga za zadevno blago pri primerjavi normalne vrednosti blaga indijskega proizvajalca z izvoznimi cenami enakovrstnega kitajskega blaga ni hotela upoštevati popravkov v zvezi z uvoznimi dajatvami za surovine in posrednimi davki v primerljivi državi Indiji ter razlike pri proizvodnji oziroma stroških proizvodnje?

2.    Ali je Uredba (ES) št. 91/2009 zaradi kršitve člena 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 oziroma Uredbe (ES) št. 384/96 neveljavna, ker je Komisija pri presoji škode uvoz dveh kitajskih podjetij, za kateri je bilo ugotovljeno, da ne izvajata dampinga, razvrstila kot dampinški uvoz?

3.    Ali je Uredba (ES) št. 91/2009 zaradi kršitve člena 3(2), 6) in (7) Uredbe (ES) št. 1225/2009 oziroma Uredbe (ES) št. 384/96 neveljavna, ker se je Komisija pri presoji vprašanja, ali je izvoz industrije Unije prispeval k škodi, povzročeni tej gospodarski panogi, oprla na informacije o proizvajalcih, ki niso bili domači proizvajalci?

4.    Ali je Uredba (ES) št. 91/2009 zaradi kršitve člena 19(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 oziroma Uredbe (ES) št. 384/96 neveljavna, ker Komisija ni zagotovila, da oba domača (italijanska) proizvajalca ustrezno pojasnita razloge, zakaj ni bilo mogoče dati povzetka zaupnih informacij na voljo?

5.    Ali Uredba (ES) št. 91/2009 krši člen 6(6) in (7) ter člen 2(10) Uredbe (ES) št. 384/96, ker Komisija ni pravočasno sporočila informacij o blagu, pri tem pa ni upoštevala interesov kitajskih proizvajalcev izvoznikov?

6.    Člen 1(3) Uredbe (ES) št. 91/2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (kakor je bila spremenjena) določa, da je uporaba individualne stopnje dajatve v višini 64,4 % za podjetje Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo City, pogojena s predložitvijo veljavne trgovinske fakture carinskim organom držav članic, ki je skladna z zahtevami, navedenimi v Prilogi II, in da če se take fakture ne predložijo, se uporablja stopnja dajatve, ki velja za vse druge družbe; ali se je vseeno mogoče opreti na individualno stopnjo dajatve pri naknadni izterjavi protidampinških dajatev, ki se izvede zaradi preiskave OLAF, v skladu z načelom dobre vere v korist prijavitelja, če je OLAF ugotovil, da zadevni pritrdilni elementi nimajo, tako kot je bilo navedeno, indonezijskega porekla, temveč jih proizvaja podjetje Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. na Kitajskem, vendar pa ni mogoče predložiti nobene fakture s podatki, ki so potrebni za uporabo individualne stopnje dajatve, ker so izvozniki ravnali prav z namenom, da bi zavajali organe držav članic?

____________

1 UL L 29, 2009, str. 1.

2 UL L 343, 2009, str. 1.

3 UL posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 10, str. 45.