Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien) den 22 augusti 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie mot Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Mål C-633/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parter i det nationella målet

Åklagare: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Tilltalade: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

Tolknings- och giltighetsfrågor

Är förordning (EG) nr 91/20091 [av den 26 januari 2009] om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina ogiltig på grund av åsidosättande av artiklarna 6.6, 6.7 och 2.10 i rådets förordning (EG) nr 1225/20092 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen eller av rådets förordning (EG) nr 384/963 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, av det skälet att kommissionen inte i tid gav de kinesiska exporterande tillverkarna möjlighet att beakta de uppgifter om de produkttyper som låg till grund för fastställandet av normalvärdet och/eller på grund av att kommissionen vid beräkningen av dumpningsmarginalen för de berörda produkterna genom en jämförelse med normalvärdet för produkterna från en indisk tillverkare med exportpriserna för liknande kinesiska produkter vägrade att beakta korrigeringar som är kopplade till importavgifter på råvaror och indirekta skatter i referenslandet Indien och skillnader i produktion(skostnader)?

Är [förordning nr 91/2009] ogiltig på grund av åsidosättande av artikel 3.2 och 3.3 i [förordning nr 1225/2009] eller av [förordning nr 384/96], av det skälet att kommissionen vid skadebedömningen funnit att två kinesiska företags import utgjorde dumpning trots att det var fastställt att de inte ägnat sig åt dumpning?

Är [förordning nr 91/2009] ogiltig på grund av åsidosättande av artikel 3.2, 3.6 och 3.7 i [förordning nr 1225/2009] eller av [förordning nr 384/96], av det skälet att kommissionen när den vid bedömningen av om export från unionsindustrin bidragit till den skada som den industrin lidit stödde sig på uppgifter om tillverkare som inte var inhemska tillverkare?

Är [förordning nr 91/2009] ogiltig på grund av åsidosättande av artikel 19.1 och 19.2 i [förordning nr 1225/2009] eller av [förordning nr 384/96], av det skälet att kommissionen underlåtit att säkerställa att de två inhemska (italienska) tillverkarna lämnade tillräckliga förklaringar till varför det inte var möjligt att tillhandahålla en sammanfattning av konfidentiell information?

Strider [förordning nr 91/2009] mot artiklarna 6.6, 6.7 och 2.10 i [förordning nr 384/96] på grund av att kommissionen alltför sent lämnade över produktinformationen och härigenom skadade de kinesiska exporterande tillverkarnas intressen?

Artikel 1.3 i [förordning nr 91/2009] (i ändrad lydelse) föreskriver att tillämpningen av den individuella antidumpningstullen för företaget Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (Ningbo, Kina) på 64,4 procent förutsätter att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som uppfyller kraven i bilaga II och föreskriver att, om ingen sådan faktura uppvisas, den tullsats ska tillämpas som gäller för övriga företag. Kan den individuella antidumpningstullen ändå beviljas en anmälare i god tro inom ramen för ett efterkrav avseende antidumpningstull med anledning av en Olaf-undersökning, när Olaf har fastställt att de omtvistade fästdonen inte var av det påstådda indonesiska ursprunget utan i själva verket tillverkats i Kina av företaget Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd men ingen faktura med de uppgifter som krävs för den individuella antidumpningstullen kan uppvisas, eftersom det inte var exportörernas avsikt att vilseleda medlemsstatens myndigheter?

____________

1     EUT L 29, s. 1.

2     EUT L 343, s. 51.

3     EGT L 56, 1996, s. 1.