Language of document :

Žaloba podaná dne 3. října 2019 – Evropská komise v. Bulharská republika

(Věc C-730/19)

Jednací jazyk: bulharština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Y. Marinova, E. Manhaeve, zmocněnci)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Evropská komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Bulharská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50/ES1 ve spojení s její přílohou XI tím, že v zóně BG0006 (Jihovýchod Bulharska) systematicky a soustavně nedodržuje:

i)     od roku 2007 hodinovou mezní hodnotu stanovenou pro oxid siřičitý,

ii)     od roku 2007 – s výjimkou let 2010 a 2012 – denní mezní hodnotu stanovenou pro oxid siřičitý;

určil, že Bulharská republika od 11. června 2010 neplní povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50/ES ve spojení s její přílohou XV, oddílem A, a zejména svoji povinnost, která pro ni vyplývá z čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce, zajistit, aby bylo období překročení výše uvedených mezních hodnot stanovených pro oxid siřičitý v zóně BG0006 (Jihovýchod Bulharska) co možná nejkratší;

uložit Bulharské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Jako první žalobní důvod Komise uvádí, že Bulharská republika porušuje ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50/ES ve spojení s její přílohou XI, protože v zóně BG0006 (Jihovýchod Bulharska) dochází k systematickému a trvalému nedodržování hodinových a denních mezních hodnot, které jsou stanoveny pro oxid siřičitý.

Jako druhý žalobní důvod Komise uvádí, že Bulharsko porušuje ustanovení čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2008/50/ES ve spojení s její přílohou XV oddílem A, protože od 11. června 2010 ve svých plánech kvality ovzduší nestanovilo náležitá opatření, aby bylo období překročení co možná nejkratší.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11. 6. 2008, s. 1).