Language of document :

3. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-730/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et Bulgaaria Vabariik on rikkunud oma kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ1 artikli 13 lõikest 1 koostoimes selle XI lisaga, kuna piirkonnas BG0006 (Kagu-Bulgaaria) ei ole ta süstemaatiliselt ja pidevalt pidanud kinni järgmistest piirtasemetest:

i)    alates 2007. aastast vääveldioksiidi tunni piirtasemest,

ii)    alates 2007. aastast – v.a aastad 2010 ja 2012 – vääveldioksiidi päeva piirtasemest;

tuvastada, et kuna Bulgaaria Vabariik ei ole alates 11. juunist 2010 täitnud oma kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõikest 1 koostoimes selle XV lisa A jaotisega, ning eelkõige oma artikli 23 lõike 1 teisest lõigust tulenevat kohustust tagada, et eespool nimetatud vääveldioksiidi piirtasemete saavutamata jätmise ajavahemik piirkonnas BG0006 (Kagu-Bulgaaria) jääks võimalikult lühikeseks, siis on ta nimetatud kohustusi rikkunud;

mõista kohtukulud välja Bulgaaria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimeses väites leiab komisjon, et Bulgaaria Vabariik on rikkunud oma kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ artikli 13 lõikest 1 koostoimes selle XI lisaga, kuna piirkonnas BG0006 (Kagu-Bulgaaria) ületatakse süstemaatiliselt ja pidevalt vääveldioksiidi tunni ja päeva piirtasemeid.

Teises väites märgib komisjon, et Bulgaaria on rikkunud direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõike 1 teist lõiku koostoimes selle XV lisa A jaotisega, kuivõrd ta ei ole alates 11. juunist 2010 esitanud oma õhukvaliteedikavades sobivaid meetmeid, et tagada, et piirtasemete saavutamata jätmise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 2008, L 152, lk 1).