Language of document :

2019 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika

(Byla C-730/19)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama Y. Marinova, E. Manhaeve

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Europos Komisija Teisingumo Teismo prašo:

nustatyti, kad Bulgarijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB1 13 straipsnio 1 dalį, siejamą su jos XI priedu, kiek zonoje BG0006 (Pietryčių Bulgarija) sistemingai ir nuolat nesilaiko:

i)    nuo 2007 m. sieros dioksido valandos ribinės vertės,

ii)    nuo 2007 m., išskyrus 2010 m. ir 2012 m., sieros dioksido dienos ribinės vertės,

nustatyti, kad nuo 2010 m. birželio 11 d. Bulgarijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnio 1 dalį, siejamą su jos XV priedo A skirsniu, ypač 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje numatyto įsipareigojimo užtikrinti, kad zonoje BG0006 (Pietryčių Bulgarija) numatytos didžiausios sieros dioksido ribinės vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį,

priteisti iš Bulgarijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmajame ieškinio pagrinde Komisija nurodo, kad Bulgarija pažeidė Direktyvos 2008/50/EB 13 straipsnio 1 dalies, siejamos su jos XI priedu, nuostatas, kiek zonoje BG0006 (Pietryčių Bulgarija) sistemingai ir nuolat nesilaiko maksimaliai leistinos sieros dioksido valandos ir dienos ribinės vertės.

Antrajame ieškinio pagrinde Komisija nurodo, kad Bulgarija pažeidė Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, siejamos su XV priedo A skirsniu, nuostatas, kiek nuo 2010 m. birželio 11 d. savo oro kokybės planuose nenumatė atitinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.

____________

1 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008, p. 1).