Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 3. oktobrī – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(Lieta C-730/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika

Prasījumi

Eiropas Komisija lūdz Tiesu:

atzīt, ka Bulgārijas Republika nav izpildījusi savas saistības, kas izriet no Direktīvas 2008/50/EK 1 13. panta 1. punkta kopsakarā ar tās XI pielikumu, jo tā zonā BG0006 (Dienvidaustrumbulgārija) sistemātiski un pastāvīgi neievēro:

i)    kopš 2007. gada – sēra dioksīda piesārņojuma stundas robežlielumu,

ii)    kopš 2007. gada – izņemot 2010. un 2012. gadu – slāpekļa dioksīda dienas robežlielumu,

atzīt, ka Bulgārijas Republika kopš 2010. gada 11. jūnija nav izpildījusi savas saistības, kas noteiktas Direktīvas 2008/50/EK 23. panta 1. punktā kopsakarā ar tās XV pielikuma A iedaļu, un, konkrētāk, no 23. panta 1. punkta otrās daļas izrietošo pienākumu nodrošināt, lai iepriekš minēto sēra dioksīda robežlielumu pārsnieguma laiks zonā BG0006 (Dienvidaustrumbulgārija) būtu pēc iespējas īsāks;

piespriest Bulgārijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu Komisija apgalvo, ka Bulgārijas Republika esot pārkāpusi Direktīvas 2008/50/EK 13. panta 1. punktu kopsakarā ar tās XI pielikumu, ciktāl zonā BG0006 (Dienvidaustrumbulgārija) esot konstatējama sēra dioksīda stundas robežlielumu un dienas robežlielumu sistemātiska un pastāvīga pārsniegšana.

Ar otro pamatu Komisija apgalvo, ka Bulgārija esot pārkāpusi Direktīvas 2008/50/EK 23. panta 1. punkta otro daļu kopsakarā ar tās XV pielikuma A iedaļu, ciktāl tā kopš 2010. gada 11. jūnija savos gaisa kvalitātes uzlabošanas plānos neesot paredzējusi nekādus atbilstīgus pasākumus, ar kuriem varētu nodrošināt, ka pārsnieguma laiks būtu pēc iespējas īsāks.

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV 2008, L 152, 1. lpp.).