Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Белгия), постъпило на 22 август 2019 г. — Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Дело C-632/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Страни в главното производство

Заинтересовани страни: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Подсъдими: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Преюдициални въпроси

Невалиден ли е Регламент (ЕО) № 91/20091 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република поради нарушение на член 6, параграфи 6 и 7 и на член 2, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 1225/20092 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, респ. от Регламент (ЕО) № 384/963 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност, на основание, че Комисията не е предоставила своевременно на китайските производители износители възможността да се запознаят с информацията относно видовете продукти, въз основа на която е била определена нормалната стойност, и/или че в рамките на изчисляването на дъмпинговия марж за съответните продукти при сравняване на нормалната стойност на продуктите на един индийски производител с експортните цени на подобни китайски продукти, Комисията е отказала да вземе предвид корекции, свързани с вносните мита за суровини и косвените данъци в референтната държава Индия, както и разликите в производството, респ. в производствените разходи?

Невалиден ли е Регламент (ЕО) № 91/2009 поради нарушение на член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, респ. от Регламент (ЕО) № 384/96 на основание, че при оценката на вредата Комисията е квалифицирала като дъмпингов вноса от две китайски предприятия, за които е установено, че не са извършвали дъмпинг?

Невалиден ли е Регламент (ЕО) № 91/2009 поради нарушение на член 3, параграфи 2, 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, респ. от Регламент (ЕО) № 384/96 на основание, че когато преценява дали износът от промишлеността на Съюза е допринесъл за вредата, понесена от тази промишленост, Комисията е изходила от информация за производители, които не са част от местната промишленост?

Невалиден ли е Регламент (ЕО) № 91/2009 поради нарушение на член 19, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, респ. от Регламент (ЕО) № 384/96 на основание, че Комисията не е гарантирала възможността двамата местни (италиански) производители да обяснят надлежно причините, поради които е нямало как да се предостави обобщение на поверителната информация?

Нарушава ли Регламент (ЕО) № 91/2009 член 6, параграфи 6 и 7 и член 2, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 384/96 на основание, че Комисията не е предоставила своевременно информацията за продуктите, в разрез с интересите на китайските производители износители?

____________

1 ОВ L 29, 2009 г., стр. 1.

2 ОВ L 343, 2009 г., стр. 51.

3 ОВ L 56, 1996 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223.