Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) 22. augustil 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie versus Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(kohtuasi C-632/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Menetlusosalised: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Süüdistatavad: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 91/20091 , millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiinast pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes, on tulenevalt vastuolust nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/20092 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja/või nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 384/963 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, artikli 6 lõigetega 6 ja 7 ning artikli 2 lõikega 10 kehtetu, kuna komisjon ei andnud Hiina eksportivatele tootjatele õigeaegselt võimalust tutvuda teabega tooteliikide kohta, mille alusel määrati kindlaks normaalväärtus, ja/või kuna asjaomaste kaupade dumpingumarginaali suurust arvutades keeldus komisjon India tootja kaupade normaalväärtuse võrdlemisel samalaadsete Hiina kaupade ekspordihindadega võtmast arvesse kohandusi seoses tooraine eest tasutavate imporditollimaksude ja kaudsete maksudega võrdlusriigis Indias ning seoses erinevustega tootmises või tootmiskuludes?

2.    Kas määrus (EÜ) nr 91/2009 on tulenevalt vastuolust määruse (EÜ) nr 1225/2009 ja/või määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 3 lõigetega 2 ja 3 kehtetu, kuna kahju hindamisel liigitas komisjon kahe Hiina ettevõtja impordi, kelle suhtes oli tuvastatud, et nad dumpinguhinda ei kasuta, dumpinguhinnaga impordiks?

3.    Kas määrus (EÜ) nr 91/2009 on tulenevalt vastuolust määruse (EÜ) nr 1225/2009 ja/või määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 3 lõigetega 2, 6 ja 7 kehtetu, kuna hinnates küsimust, kas eksport liidu tootmisharust on aidanud kaasa sellele tootmisharule tekitatud kahjule, võttis komisjon aluseks teabe tootjate kohta, kes ei kuulunud riigi tootjate hulka?

4.    Kas määrus (EÜ) nr 91/2009 on tulenevalt vastuolust määruse (EÜ) nr 1225/2009 ja/või määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 19 lõigetega 1 ja 2 kehtetu, kuna komisjon jättis tagamata, et mõlemad riigi (Itaalia) tootjad selgitaksid asjakohasel viisil põhjusi, mis ei lubanud kättesaadavaks teha konfidentsiaalse teabe kokkuvõtet?

5.    Kas määrus (EÜ) nr 91/2009 on vastuolus määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 6 lõigetega 6 ja 7 ning artikli 2 lõikega 10, kuna komisjon ei esitanud kauba kohta käivat teavet õigeaegselt, rikkudes sellega Hiina eksportivate tootjate huve?

____________

1 ELT 2009, L 29, lk 1.

2 ELT 2009, L 343, lk 51.

3 EÜT 1996, L 56, lk 1; ELT eriväljaanne 11/10, lk 45.