Language of document :

2019 m. rugpjūčio 22 d. Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie / Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Byla C-632/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Proceso šalys: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Kaltinamosios: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/20091 , kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas, negalioja, nes juo buvo pažeistos 2009 m. lapkričio 30 d. Reglamento (EB) Nr. 1225/20092 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/963 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 6 straipsnio 6 ir 7 dalys bei 2 straipsnio 10 dalis, kadangi Komisija eksportuojantiems Kinijos gamintojams laiku nesuteikė galimybės susipažinti su informacija apie prekių tipus, kuria remiantis buvo nustatyta normalioji vertė, ir (arba) kadangi Komisija, apskaičiuodama atitinkamų prekių dempingo skirtumo dydį lygindama Indijos gamintojo prekių normaliąją vertę su tos pačios rūšies kiniškų prekių eksporto kainomis, neatsižvelgė į patikslinimus, susijusius su importo muitais už žaliavas ir į panašios šalies Indijos netiesioginius mokesčius bei į gamybos ir (arba) gamybos sąnaudų skirtumus?

2.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/2009 negalioja, nes juo buvo pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 384/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys, kadangi Komisija, vertindama padarytą žalą, importą iš dviejų Kinijos įmonių, kurių atveju buvo konstatuota, jog šios įmonės dempingo nevykdė, kvalifikavo kaip importą dempingo kaina?

3.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/2009 negalioja, nes juo buvo pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 384/96 3 straipsnio 2, 6 ir 7 dalys, kadangi Komisija, vertindama klausimą, ar eksportas padarė žalą Sąjungos pramonei, rėmėsi informacija apie gamintojus, kurie nepriklauso nacionalinei pramonei?

4.    Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/2009 negalioja, nes juo buvo pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 384/96 19 straipsnio 1 ir 2 dalys, kadangi Komisija neužtikrino, kad abu nacionaliniai (Italijos) gamintojai tinkamai paaiškintų priežastis, kodėl nebuvo galima pateikti konfidencialios informacijos santraukos?

5.    Ar Reglamentas (EB) 91/2009 pažeidžia Reglamento (EB) Nr. 384/96 6 straipsnio 6 ir 7 dalis bei 2 straipsnio 10 dalį, nes Komisija, nepaisydama eksportuojančių Kinijos gamintojų interesų, laiku nepateikė informacijos apie prekes?

____________

1 OL L 29, 2009, p. 1.

2 OL L 343, 2009, p. 51.

3 OL L 56, 1996, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk. 10 t. p. 45.