Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgicko) 22. augusta 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(vec C-632/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Žalovaní: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Je nariadenie (ES) č. 91/20091 , ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, neplatné pre rozpor s článkom 6 ods. 6 a 7, ako aj s článkom 2 ods. 10 nariadenia Rady (ES) č. 1225/20092 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, resp. nariadenia Rady (ES) č. 384/963 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, lebo Komisia čínskym vyvážajúcim výrobcom včas neumožnila oboznámiť sa s informáciami o druhoch výrobkov, na základe ktorých bola stanovená normálna hodnota, a/alebo preto, lebo Komisia v rámci výpočtu výšky dumpingového rozpätia pre dotknuté výrobky pri porovnaní normálnej hodnoty výrobkov indického výrobcu s vývoznými cenami podobných čínskych výrobkov odmietla zohľadniť opravy v súvislosti s dovoznými platbami za suroviny a nepriamymi daňami v referenčnej krajine Indii, ako aj rozdielmi vo výrobe, resp. výrobných nákladoch?

2.    Je nariadenie (ES) č. 91/2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, neplatné pre rozpor s článkom 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, resp. nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, lebo Komisia pri posudzovaní ujmy považovala dovoz dvoch čínskych firiem, v prípade ktorých sa zistilo, že neuplatňovali damping, za dumpingový dovoz?

3.    Je nariadenie (ES) č. 91/2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, neplatné pre rozpor s článkom 3 ods. 2, 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, resp. nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, lebo Komisia pri posudzovaní otázky, či vývoz priemyslu Únie prispel k ujme tohto výrobného odvetvia, vychádzala z informácií o výrobcoch, ktorí neboli súčasťou domáceho výrobného odvetvia?

4.    Je nariadenie (ES) č. 91/2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, neplatné pre rozpor s článkom 19 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, resp. nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, lebo Komisia nezabezpečila, aby obaja domáci (talianski) výrobcovia primeraným spôsobom vysvetlili dôvody, pre ktoré nebolo možné poskytnúť zhrnutie dôverných informácií?

5.    Je nariadenie (ES) č. 91/2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v rozpore s článkom 6 ods. 6 a 7, ako aj s článkom 2 ods. 10 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, lebo Komisia neoznámila informácie o tovare včas, čím narušila záujmy čínskych vývozcov/výrobcov?

____________

1 Ú. v. EÚ L 29, 2009, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51.

3 Ú. v. ES L 56, 1996, s. 1; Mim. vyd. 11/010, s. 45.