Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) 22. avgusta 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Zadeva C-632/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Stranke v postopku v glavni stvari

Udeleženca: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Obtoženci: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je Uredba Sveta (ES) št. 91/20091 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske zaradi kršitve člena 6(6) in (7) ter člena 2(10) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/20092 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti oziroma Uredbe Sveta (ES) št. 384/963 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti neveljavna, ker Komisija kitajskim proizvajalcem izvoznikom ni pravočasno dala možnosti, da vpogledajo v informacije o vrstah izdelka, na podlagi katerih se ugotavlja normalna vrednost, in/ali ker Komisija v okviru izračuna višine stopnje dampinga za zadevno blago pri primerjavi normalne vrednosti blaga indijskega proizvajalca z izvoznimi cenami enakovrstnega kitajskega blaga ni hotela upoštevati popravkov v zvezi z uvoznimi dajatvami za surovine in posrednimi davki v primerljivi državi Indiji ter razlike pri proizvodnji oziroma stroških proizvodnje?

2.    Ali je Uredba (ES) št. 91/2009 zaradi kršitve člena 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 oziroma Uredbe (ES) št. 384/96 neveljavna, ker je Komisija pri presoji škode uvoz dveh kitajskih podjetij, za kateri je bilo ugotovljeno, da ne izvajata dampinga, razvrstila kot dampinški uvoz?

3.    Ali je Uredba (ES) št. 91/2009 zaradi kršitve člena 3(2), 6) in (7) Uredbe (ES) št. 1225/2009 oziroma Uredbe (ES) št. 384/96 neveljavna, ker se je Komisija pri presoji vprašanja, ali je izvoz industrije Unije prispeval k škodi, povzročeni tej gospodarski panogi, oprla na informacije o proizvajalcih, ki niso bili domači proizvajalci?

4.    Ali je Uredba (ES) št. 91/2009 zaradi kršitve člena 19(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 oziroma Uredbe (ES) št. 384/96 neveljavna, ker Komisija ni zagotovila, da oba domača (italijanska) proizvajalca ustrezno pojasnita razloge, zakaj ni bilo mogoče dati povzetka zaupnih informacij na voljo?

5.    Ali Uredba (ES) št. 91/2009 krši člen 6(6) in (7) ter člen 2(10) Uredbe (ES) št. 384/96, ker Komisija ni pravočasno sporočila informacij o blagu, pri tem pa ni upoštevala interesov kitajskih proizvajalcev izvoznikov?

____________

1 UL L 29, 2009, str. 1.

2 UL L 343, 2009, str. 51.

3 UL posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 10, str. 45.