Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 2 септември 2019 г. — KO/Fallimento Consulmarketing SpA

(Дело C-652/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Milano

Страни в главното производство

Жалбоподател: KO

Ответник: Fallimento Consulmarketing SpA

Преюдициални въпроси

Допускат ли принципите на равно третиране и на недискриминация, които се съдържат в клауза 4 от Директива 99/70/ЕО1 относно условията за наемане на работа, разпоредбите на член 1, параграф 2 и на член 10 от Законодателен декрет 23/15, които предвиждат, що се отнася до незаконосъобразните колективни уволнения поради нарушение на критериите за подбор, двойно диференциран режим за защита, по силата на който в една и съща процедура се осигурява подходяща, ефективна и възпираща защита на безсрочните трудови правоотношения, възникнали преди 7 март 2015 г., за които са предвидени способите възстановяване на работа и плащане на вноските за сметка на работодателя, но същевременно се въвежда по-малко ефективна защита с по-слабо възпиращо действие под формата само на обезщетение в рамките на определен минимален и максимален размер за срочните трудови правоотношения със същото прослужено време, които са възникнали преди тази дата, но са преобразувани в безсрочни след 7 март 2015 г.?

Допускат ли разпоредбите на членове 20 и 30 от Хартата на правата и на Директива 98/59/ЕО2 нормативна разпоредба като член 10 от Законодателен декрет 23/15, който въвежда само за работниците, наети по трудов договор за неопределено време (или с преобразувано срочно трудово правоотношение), считано от 7 март 2015 г., разпоредба, която в случай на незаконосъобразни колективни уволнения поради нарушение на критериите за подбор — за разлика от режима на другите подобни трудови правоотношения, възникнали преди това и към които се прилага същата процедура — не предвижда възстановяването на работа и която същевременно въвежда паралелна система за защита, при която е възможно само да се присъди обезщетение и която е неподходящa за поправяне на икономическите последици, произтичащи от загубата на работното място, и е по-неблагоприятна от паралелно съществуващия режим, който се прилага за други работници, чиито правоотношения имат същите характеристики, с изключение единствено на датата на преобразуване или на възникване на правоотношението?

____________

1     Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 1999 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129).

2     Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 1998 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 95).