Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 2. září 2019 – KO v. Fallimento Consulmarketing SpA

(Věc C-652/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Milano

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: KO

Žalovaná: Fallimento Consulmarketing SpA

Předběžné otázky

Brání zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažené v ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou připojené ke směrnici 1999/70/ES1 ustanovením čl. 1 odst. 2 a článku 10 legislativního nařízení č. 23/15, která ve vztahu k neoprávněnému hromadnému propouštění z důvodu porušení výběrových kritérií obsahují dvojí režim odlišné ochrany, na základě něhož je v postupu hromadného propouštění zajištěna přiměřená, účinná a odrazující ochrana pracovních poměrů na dobu neurčitou založených před 7. březnem 2015, pro které jsou stanoveny nápravné prostředky opětovného přijetí do zaměstnání a platba příspěvků ze strany zaměstnavatele, a naopak zavádí ochranu spočívající v pouhém odškodnění v minimálním a maximálním rozsahu, která je méně účinná a méně odrazující, pro pracovní poměry na dobu určitou mající stejnou délku odpracované doby, které jsou založeny před tímto datem, ale přeměněny na pracovní poměry na dobu neurčitou po 7. březnu 2015?

Brání ustanovení obsažená v článcích 20 a 30 Listiny základních práv Evropské unie a ve směrnici 98/59/ES2 takovému právnímu ustanovení, jako je ustanovení uvedené v článku 10 legislativního nařízení č. 23/15, které pouze pro pracovníky zaměstnané (nebo s přeměněným pracovním poměrem) na dobu neurčitou od 7. března 2015 zavádí ustanovení, podle kterého v případě neoprávněného hromadného propouštění z důvodu porušení výběrových kritérií, na rozdíl od jiných podobných pracovních poměrů, které byly založeny dříve a které jsou zahrnuty do postupu hromadného propouštění, není stanoveno opětovné přijetí do zaměstnání a které naopak zavádí souběžný systém ochrany spočívající v pouhém odškodnění, který není dostatečný k nápravě ekonomických důsledků vyplývajících ze ztráty zaměstnání a je horší než jiný souběžně existující model, který se vztahuje na ostatní pracovníky, jejichž pracovní poměry mají stejné charakteristiky, pouze s výjimkou data přeměny nebo založení [pracovního poměru]?

____________

1     Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43).

2     Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16).