Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 2.9.2019 – KO v. Fallimento Consulmarketing SpA

(asia C-652/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Kantaja: KO

Vastaaja: Fallimento Consulmarketing SpA

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko direktiivin 1999/70/EY1 [liitteessä olevan puitesopimuksen] työehtoja koskevaan 4 lausekkeeseen sisältyvät yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet esteenä asetuksen (decreto legislativo) nro 23/2015 1 §:n 2 momentin ja 10 §:n säännöksille, joissa valintaperusteiden noudattamatta jättämisen vuoksi lainvastaisia joukkovähentämisiä varten säädetään kaksitahoisesta suojajärjestelmästä, jonka mukaan samassa menettelyssä toistaiseksi voimassa oleville työsuhteille, joissa työsopimus on tehty aiemmin kuin 7.3.2015, taataan riittävä, tehokas ja varoittava suoja tarjoamalla keinoiksi työntekijän takaisin ottaminen ja työnantajamaksujen maksaminen, kun taas määräaikaisille työsuhteille, joissa palvelusaika on sama, tarjotaan pelkästään vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoittaman korvauksen muodostama suoja, joka ei ole yhtä tehokas eikä varoittava, siltä osin kuin tällainen työsuhde on solmittu ennen kyseistä ajankohtaa mutta muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi 7.3.2015 jälkeen?

Ovatko perusoikeuskirjan 20 ja 30 artiklan ja direktiivin 98/59/EY2 säännökset esteenä asetuksen nro 23/2015 10 §:n kaltaiselle säännökselle, jossa pelkästään aikaisintaan 7.3.2015 toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattujen työntekijöiden (tai työntekijöiden, joiden määräaikainen työsuhde on muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi) osalta säädetään, että valintaperusteiden noudattamatta jättämisen vuoksi lainvastaisessa joukkovähentämistapauksessa, toisin kuin muiden vastaavien, aiemmin solmittujen ja saman menettelyn kohteena olevien työsuhteiden osalta, mahdollisuutta takaisin ottamiseen ei ole ja jossa päinvastoin säädetään rinnakkaisesta, pelkästään korvauksen muodostamasta suojajärjestelmästä, joka on riittämätön korvaamaan työpaikan menettämisestä aiheutuvat taloudelliset seuraukset ja joka on heikompi kuin toinen samanaikainen malli, jota sovelletaan muihin työntekijöihin, joiden työsuhteet ovat samanlaiset ainoastaan sillä erotuksella että työsuhteen muuttamis- tai solmimispäivät poikkeavat toisistaan?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).

2 Työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annettu neuvoston direktiivi 98/59/EY (EYVL 1998, L 225, s. 16).