Language of document :

2019 m. rugsėjo 2 d. Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KO / Fallimento Consulmarketing SpA

(Byla C-652/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: KO

Atsakovė: Fallimento Consulmarketing SpA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal prie Direktyvos 99/70/EB1 [pridėto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 4 punkte] įtvirtintus vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principus yra draudžiamos teisės aktų nuostatos, kaip antai Decreto legislativo 23/15 (Įstatyminis dekretas Nr. 23/15) 1 straipsnio antra pastraipa ir 10 straipsnis, kuriose, reglamentuojant dėl pasirinkimo kriterijų pažeidimo neteisėtą kolektyvinį atleidimą iš darbo, yra nustatyta diferencijuota apsaugos sistema, pagal kurią vykstant tai pačiai procedūrai tinkama, veiksminga ir atgrasomoji apsauga užtikrinama iki 2015 m. kovo 7 d. atsiradusiems darbo pagal neterminuotas darbo sutartis santykiams (šiuo atveju kaip kompensaciją numatant grąžinimo į darbo vietą galimybę ir darbdavio mokamas išmokas), o iki tos datos pagal terminuotas darbo sutartis, kurios tapo neterminuotomis po 2015 m. kovo 7 d., atsiradusiems tokios pat trukmės darbo santykiams taikoma mažiau veiksminga ir mažiau atgrasanti apsaugos forma, pagal kurią skiriama tiktai riboto dydžio (neperžengiant minimalios ir maksimalios vertės) kompensacija?

2.    Ar pagal Chartijos 20 ir 30 straipsnių ir Direktyvos 98/59/EB2 nuostatas yra draudžiama tokia nuostata, kaip antai Įstatyminio dekreto Nr. 23/15 10 straipsnis, kuriame numatyta, kad tiktai darbuotojams, kurie buvo įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį (arba kurių terminuota darbo sutartis tapo neterminuota) nuo 2015 m. kovo 7 d., yra taikoma nuostata, pagal kurią dėl pasirinkimo kriterijų pažeidimo neteisėto kolektyvinio atleidimo iš darbo atveju, skirtingai nuo kitų toje pačioje procedūroje vertinamų anksčiau atsiradusių panašių darbo santykių, nenumatytas grąžinimas į darbo vietą; jiems taikoma tik alternatyvi kompensacinė apsaugos sistema, nepakankama tam, kad būtų atkurtos darbo vietos praradimo ekonominės pasekmės, ir yra mažiau palanki palyginti su apsauga, taikoma kitiems darbuotojams, kurių darbo santykiai panašūs ir skiriasi tik darbo sutarties sudarymo ar jos pertvarkymo į neterminuotą darbo sutartį data.

____________

1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).

2 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo (OL L 225, 1998, p. 16, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 327).