Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 2 septembrie 2019 – KO/Fallimento Consulmarketing SpA

(Cauza C-652/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Milano

Părțile din procedura principală

Reclamant: KO

Pârâtă: Fallimento Consulmarketing SpA

Întrebările preliminare

Principiile egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă prevăzute de clauza 4 din Acordul cadru care figurează în anexa la Directiva 99/70/CE1 se opun dispozițiilor articolului 1 alineatul 2 și ale articolului 10 din Decretul legislativ 23/15, care, referitor la concedierile colective nelegale din cauza încălcării criteriilor de selecție, prevăd un dublu sistem de protecție diferențiat, în temeiul căruia se asigură în cadrul aceleiași proceduri o protecție adecvată, efectivă și disuasivă a raporturilor de muncă pe durată nedeterminată constituite anterior datei de 7 martie 2015, pentru care sunt prevăzute măsura reintegrării și plata contribuțiilor în sarcina angajatorului, și care introduce, în schimb, o protecție pur compensatorie încadrată de o limită minimă și de o limită maximă, cu o efectivitate redusă și cu o capacitate disuasivă inferioară pentru raporturile de muncă pe durată determinată care au o vechime egală, întrucât au fost constituite înainte de această dată, dar au fost transformate în raporturi de muncă pe durată nedeterminată ulterior datei de 7 martie 2015?

Dispozițiile articolelor 20 și 30 din cartă și dispozițiile Directivei 98/59/CE2 se opun unei dispoziții precum cea de la articolul 10 din Decretul legislativ 23/15, care introduce numai pentru lucrătorii recrutați cu raporturi de muncă pe durată nedeterminată (sau cu raporturi de muncă pe durată determinată transformate în raporturi de muncă pe durată nedeterminată) începând de la 7 martie 2015 o dispoziție potrivit căreia, în cazul unor concedieri colective nelegale din cauza încălcării criteriilor de selecție, spre deosebire de celelalte raporturi de muncă similare care au fost constituite anterior și care sunt implicate în aceeași procedură, nu este prevăzută reintegrarea la locul de muncă și care introduce, în schimb, un sistem concurent de protecție pur compensatorie, inadecvat pentru a remedia consecințele economice care decurg din pierderea locului de muncă și mai puțin favorabil decât celălalt model coexistent, aplicat celorlalți lucrători ale căror raporturi au aceleași caracteristici, cu singura excepție a datei transformării sau a constituirii?

____________

1     Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 5/vol. 5, p. 129).

2     Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO 1998, L 225, p. 16 Ediție specială, 5/vol. 5, p. 95).