Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 2. septembra 2019 – KO/Fallimento Consulmarketing SpA

(vec C-652/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v prvom stupni: KO

Žalovaná v prvom stupni: Fallimento Consulmarketing SpA

Prejudiciálne otázky

1.    Bránia zásady rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie uvedené v doložke 4 smernice 99/70/ES1 a týkajúce sa pracovnoprávnych podmienok ustanoveniam článku 1 druhého odseku a článku 10 d.lgs 23/15 (legislatívny dekrét 23/15), ktoré v súvislosti s hromadným prepúšťaním, nezákonným z dôvodu nedodržania kritérií pre výber pracovníkov určených na prepustenie, stanovujú dvojaký, rozdielny režim ochrany, na základe ktorého sa v rámci rovnakého postupu zabezpečuje primeraná, účinná a odradzujúca ochrana pracovnoprávnym vzťahom na neurčitý čas založeným pred 7. marcom 2015, v prospech ktorých sa stanovujú prostriedky nápravy spočívajúce v obnovení pracovného pomeru a zaplatení príslušných príspevkov na úkor zamestnávateľa, pričom na druhej strane sa stanovuje ochrana spočívajúca iba v zaplatení náhrady škody v rozsahu od minimálneho do maximálneho limitu, ktorá má nižšiu účinnosť a nižšiu odradzujúcu schopnosť, a to vo vzťahu k pracovnoprávnym vzťahom na dobu určitú s rovnakým počtom odpracovaných rokov, keďže vznikli pred uvedeným dátumom, na pracovný pomer na neurčitý čas sa však zmenili až po 7. marci 2015?

2.    Bránia ustanovenia článkov 20 a 30 Charty práv EÚ a smernice 98/59/ES2 právnej úprave, aká sa stanovuje v článku 10 d.lgs 23/15 (legislatívny dekrét 23/15), ktorou sa výhradne vo vzťahu k pracovníkom prijatým do zamestnania na neurčitý čas (alebo na základe dočasnej pracovnej zmluvy, ktorá sa následne zmenila na pracovnú zmluvu na neurčitý čas) po 7. marci 2015 zavádza pravidlo, podľa ktorého sa v prípade hromadného prepúšťania, nezákonného z dôvodu nedodržania kritérií pre výber pracovníkov určených na prepustenie, na rozdiel od ostatných, obdobných pracovnoprávnych vzťahov, ktoré vznikli pred uvedeným dátumom a ktorých sa dotýka rovnaký postup, vylučuje možnosť obnoviť pracovný pomer, pričom sa naopak stanovuje súbežný systém ochrany spočívajúci výlučne v zaplatení náhrady škody, ktorý je nepostačujúci na účely nápravy finančných následkov vyplývajúcich zo straty zamestnania a je menej výhodný v porovnaní s druhým existujúcim systémom vzťahujúcim sa na pracovníkov v pracovnoprávnom vzťahu, ktorý má rovnaké charakteristiky, s jedinou výnimkou týkajúcou sa dátumu zmeny trvania alebo založenia pracovného pomeru?

____________

1 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).

2 Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Ú. v. ES L 225, 1998, s. 16; Mim. vyd. 05/003, s. 327).