Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 2. septembra 2019 – KO/Fallimento Consulmarketing SpA

(Zadeva C-652/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: KO

Tožena stranka: Fallimento Consulmarketing SpA

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali načeli enakega obravnavanja in nediskriminacije iz določbe 4 Direktive 99/70/ES1 o pogojih zaposlitve nasprotujeta določbam člena 1(2) in člena 10 D.lgs 23/15 (zakonska uredba št. 23/15), ki v zvezi z nezakonitimi kolektivnimi odpusti zaradi kršitev meril izbora vsebujejo dvojen različen sistem varstva, na podlagi katerega se v istem postopku zagotavlja primerno, učinkovito in odvračilno varstvo delovnih razmerij za nedoločen čas, sklenjenih pred 7. marcem 2015, za katera so predvidena pravna sredstva za vrnitev na delovno mesto in plačilo prispevkov v breme delodajalca, za delovna razmerja za določen čas z enako delovno dobo, sklenjena pred tem datumom, ki so bila preoblikovana v delovna razmerja za nedoločen čas po 7. marcu 2015, pa samo odškodninsko varstvo v okviru minimalne in maksimalne omejitve, ki je manj učinkovito in manj odvračilno?“

Ali določbe členov 20 in 30 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in določbe Direktive 98/59/ES2 nasprotujejo zakonski določbi, kakršna je tista iz člena 10 zakonske uredbe št. 23/15, ki samo za delavce, zaposlene za nedoločen čas (ali tiste, katerih delovno razmerje za določen čas je bilo preoblikovano) od 7. marca 2015, uvaja določbo, v skladu s katero v primeru nezakonitega kolektivnega odpusta zaradi kršitve meril izbora, za razliko od drugih podobnih delovnih razmerij, ki so bila sklenjena prej in za katera se je uporabljal isti postopek, ni predvidena vrnitev na delovno mesto, in ki nasprotno uvaja konkurenčen sistem varstva, ki je zgolj odškodninsko in ni primerno za odpravo ekonomskih posledic izgube zaposlitve ter je slabše od drugega sočasnega modela, ki se uporablja za druge delavce, katerih delovna razmerja imajo iste značilnosti razen datuma preoblikovanja ali sklenitve?

____________

1     Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL L 175, 10.7.1999, str. 43).

2     Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaj držav članic o kolektivnih odpustih (UL L 225, 12.8.1998, str. 16).