Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Milano (Italien) den 2 september 2019 – KO mot Fallimento Consulmarketing SpA

(Mål C-652/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Milano

Parter i det nationella målet

Klagande: KO

Motpart: Fallimento Consulmarketing SpA

Tolkningsfrågor

”Utgör principerna om likabehandling och icke-diskriminering i klausul 4 angående anställningsvillkor i det ramavtal om visstidsarbete som återfinns i bilagan till direktiv 1999/70/EG1 hinder för bestämmelserna i artiklarna 1.2 och 10 i lagstiftningsdekret nr 23/2015 vilka, vad gäller kollektiva uppsägningar som till följd av åsidosättande av urvalskriterierna är rättsstridiga, innehåller två olika skyddssystem på så sätt att det för ett och samma förfarande föreskrivs ett ändamålsenligt och effektivt skydd med avskräckande verkan för tillsvidareanställningsavtal som ingicks före den 7 mars 2015, som innebär att arbetsgivaren åläggs att återinsätta de berörda arbetstagarna i tjänst och betala de sociala avgifterna, medan visstidsanställningsavtal med samma anställningstid som ingicks före ovannämnda datum men som har omvandlats till tillsvidareanställningsavtal efter den 7 mars 2015 omfattas av ett mindre effektivt skydd med mindre avskräckande verkan som enbart består i en minimi- och maximiersättning?”

Utgör bestämmelserna i artiklarna 20 och 30 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och i direktiv 98/59/EG2 hinder för en bestämmelse såsom den i artikel 10 i lagstiftningsdekret nr 23/2015 enligt vilken enbart arbetstagare som har tillsvidareanställning (eller vars visstidsanställningsavtal har omvandlats till tillsvidareanställningsavtal) från och med den 7 mars 2015 omfattas av en bestämmelse som i händelse av kollektiva uppsägningar som till följd av åsidosättande av urvalskriterierna är rättsstridiga, till skillnad från andra likvärdiga anställningsavtal som ingicks före nämnda datum och omfattas av samma förfarande, inte föreskriver återinsättande i tjänst utan i stället inför ett annat skyddssystem som enbart består i ersättning och som dels är otillräckligt för att kompensera för de ekonomiska konsekvenserna till följd av den förlorade anställningen, dels är sämre jämfört med det skyddssystem som däremot tillämpas på andra arbetstagare vars anställningsförhållande är av samma karaktär, med undantag av endast det datum då visstidsanställningsavtalet omvandlades till en tillsvidareanställning eller då anställningsavtalet ingicks?”

____________

1     Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L175, 1999, s. 43).

2     Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (EGT L 225, 1998, s. 16).