Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Erding (Германия), постъпило на 2 септември 2019 г. — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Дело C-648/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Erding

Страни в главното производство

Ищец: EUflight.de GmbH

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициален въпрос

За да може да се упражни правото на обезщетение по член 7 от Регламент (ЕО) № 261/20041 , необходимо ли е пътникът да се качи на борда дори в случай на голямо закъснение, известно преди началото на полета?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).