Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. septembrī iesniedza Amtsgericht Erding (Vācija) – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Lieta C-648/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Erding

Pamatlietas puses

Prasītāja: EUflight.de GmbH

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai, lai iegūtu tiesības uz kompensāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 7. pantu, pasažierim ir jāpiedalās lidojumā arī tādas ilgas kavēšanās gadījumā, par ko ir zināms jau pirms izlidošanas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).