Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Erding (Niemcy) w dniu 2 września 2019 r. – EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

(Sprawa C-648/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Erding

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: EUflight.de GmbH

Strona pozwana: Eurowings GmbH

Pytanie prejudycjalne

Czy warunkiem uzyskania prawa do odszkodowania na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/20041 jest stawienie się przez pasażera na lot również w przypadku dużego opóźnienia istniejącego już przed odlotem?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).